strona Główna

strona Główna


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki      Zdrowotnej w Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. E. Orzeszkowej 27, zwany dalej „Administratorem”.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach   przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zol@zolgniezno.com.pl.

3.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie:

a) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą (np. w celu prowadzonej rekrutacji);

c) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji (np. umowy o pracę);

d) art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją    usług na rzecz Administratora (innym placówkom służby zdrowia np. laboratoriom medycznym, specjalistycznym gabinetom zabiegowym,  kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania i innym).

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3.       6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

a) okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Państwu udzielone świadczenie zdrowotne, a w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, bądź konieczności monitorowania losów krwi i jej składników przez okres 30 lat od ostatniego wpisu;

b) przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umów zawartych z Państwem;

c) przez okres przewidziany prawem w jakim mogą być dochodzone roszczenia;

d) przez okres przewidziany prawem, w jakim Administrator zobowiązany jest do przetwarzania Państwa danych w celu wykonania obowiązków prawnych;

e) do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia wynikające z RODO dotyczące osób fizycznych:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych;

b) prawo dostępu do Państwa danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy odbywało się ono na podstawie wyrażonej poprzednio zgody;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych;

e) prawo do przenoszenia Państwa danych;

f) prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

9.     W każdym przypadku uznania, że Państwa prawa wynikające z przepisów prawa są naruszane  przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

 

 

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
 

tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia


 

 

Aktualizacja 10.07.2018

 

email: zol@zolgniezno.com.pl