Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 

Data zamieszczenia 16.08.2006

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości powyżej 137.000 euro

 1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
                         Zdrowotnej 62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

 2. Tryb zamówienia:   przetarg  nieograniczony

 3. Adres strony internetowej zamawiającego:  www.zolgniezno.com.pl

 4. Przedmiot zamówienia: usługa przygotowania i dostarczania całodziennego
                                       wyżywienia dla około 190 pacjentów Z.O.L. w Gnieźnie

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 6. Termin wykonania zamówienia:  01.01.2007r. – 31.12.2010r.

 7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
     ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
     oraz  spełniający warunki dodatkowe, określone w specyfikacji istotnych warunków
     zamówienia. 

 8. Wadium:   25.000 PLN

 9. Kryteria oceny:    cena – 100%

 10. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie,
                                                     ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 2
    
                                                do dnia 28.09.2006r. godz. 9.00

 11. Termin związania ofertą:    60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem                                              terminu składania ofert.

 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
       aukcji elektronicznej.

 13. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie,
                                                    ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 1
                                                    dnia 28.09.2006r. godz. 10.00

Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji przy ogłoszeniu o przetargu na wyżywienie pacjentów w ZOL GNIEZNO

Wyjaśnienie nr 1
Wyjaśnienie nr 2

 

 Załączniki

 Specyfikacja - Żywienie 2006

 Załącznik nr 1 - Normy Żywienia

 Załącznik nr 2 - Oferta

 Załącznik nr 3 - Umowa

 Załącznik nr 4 - Potencjał Kadrowy

 Załącznik nr 5 - Obroty, Zyski

 Załącznik nr 6 - Doświadczenia Zawodowe


 

        ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno