Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 
Data zamieszczenia 27.10.2005

Gniezno, dnia 27.10.2005r.

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Zakład Opiekuńczo  Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

62 – 200  Gniezno, Ul. E. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 061 4262455, fax 061 4262458, e-mail: zol@zolgniezno.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup bonów towarowych dla pracowników Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany)  -  02.12.2005r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

-  termin ważności bonów towarowych                                       - 70%     
- liczba punktów sprzedaży na terenie wojew. wielkopolskiego     - 30%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 9,  lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Grzegorz Pluta, tel. 061 4262455 w. 16, lok. 9, w godzinach 1000  -  14 00(od poniedziałku do piątku).

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2005r. o godzinie 09 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2005r. o godzinie 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 1.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie  art. 24 ust. 1i 2 spełniający wymogi  art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Gniezno, dnia 14.11.2005r.

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE  OFERTY

I. Zamawiający:

  1. Nazwa: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny
                Zakład
    Opieki  Zdrowotnej,

  2. Adres:                ul. El. Orzeszkowej 27

  3. Kod pocztowy:  62-200

  4. Miejscowość:    Gniezno

  5. Województwo:  wielkopolskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w B.Z.P.  -   nie

III. Tryb i przedmiot zamówienia:

1.   Rodzaj zamówienia : dostawa  
2.   Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

     zakup bonów towarowych dla pracowników Zakładu Opiekuńczo
     Leczniczego w
Gnieźnie

V.  Wybór oferty

       1. Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)  - nie dotyczy
   
   2. Wykonawca

                     a) Nazwa:               „Sodexho PASS Polska” Sp. z o.o.
                    
b) Adres:                 Ul. Ostroroga 24e
                    
c) Kod pocztowy:      01-163

                    
d) Miejscowość:       Warszawa
    
                e) Województwo:     mazowieckie

      3. Cena oferty  wybranej                                           -   40.330,00 zł
      
 - termin realizacji bonów towarowych                       -  30.06.2007r.
      
 - liczba punktów sprzedaży na terenie wojew. wlkp.   -    4326


Gniezno, dnia 14.11.2005r.

 

         ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno