Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum 77

DAT.372.2.14.2017                                                                Gniezno, dnia 07.12.2017r. 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

„obsługę portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru”

Zamawiający:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ

Ul. Elizy Orzeszkowej 27

62-200  G n i e z n o

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm: 

Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie

Ul. Żwirki i Wigury 19A

62-200 Gniezno

Biuro Ochrony A-Z

Ul. Bogusławskiego 26/4

62-002  Suchy Las

 

 UZASADNIENIE WYBORU

 Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ spełnia wszystkie kryteria postawione w specyfikacji i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji, tj. ceny ryczałtowej - 60%, doświadczenie zawodowe – 40 %.

Informujemy, że do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.

Wykaz ofert niepodlegających wykluczeniu:

 

Nr oferty

 

 

 

Wykonawca

 

Liczba punktów w kryterium

cena ryczałtowa (60%)

 

 

Liczba punktów

w kryterium doświadczenie zawodowe ( 40%)

 

Łączna liczba punktów

 

3.

 Konsorcjum:

„Impel Safety Security Partner”Sp. z o.o. Sp.K.   i

“Impel Security Polska” Sp. z o.o.  52-111 Wrocław

Ul. Ślężna 118

 

 

52,98

 

 

40,00

 

 

92,98

 

5.

AGENCJA” SECURA SECURITY” Sp. Jawna

62 – 200 Gniezno

Ul. Wrzesińska 58

 

38,94

 

40,00

 

78,94

 

6.

Konsorcjum:

Spółdzielnia „DOZÓR”

62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A     i

Biuro Ochrony A-Z

62-002 Suchy Las

Ul. Bogusławskiego 26/4

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

 

Z  postępowania wykluczono 3 Wykonawców, których oferty zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy – Pzp zostały odrzucone.

Termin podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z

art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

p.o. Dyrektora

mgr Aleksandra Jankowiak

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno