Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

DAT.372.1.14.2017                                               Gniezno, dnia 06.11.2017r.

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.    Zamawiający: Zakład Opiekuńczo–Leczniczy SP ZOZ  62-200 Gniezno, ul.E.Orzeszkowej 27

2.    Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w

                            dniu 23.11.2017r. pod nr 605021-N-2017

3.    Przedmiot zamówienia: dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie

4.    Dane o ofertach:

                       - liczba złożonych ofert:  2

Nr oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto /ilość pkt

Termin realiz. reklam./ilość pkt

Razem

Ilośc pkt

 

1.

 

Konsorcjum Firm:

„PGF URTICA” Sp. z o.o.

54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120

i  PGF S.A. 91-342 Łódź

ul. Zbąszyńska 3

 

 

68,95 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

98,95 pkt

 

2.

 

 

„Farmacol – Logistyka” Sp. z o.o.

40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2

 

70,00 pkt

 

30,00 pkt

 

100,00 pkt

 

 

5.    Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 2

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno