Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
Ogłoszenie nr 605021-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 63981594800000, ul. ul. Orzeszkowej  27 , 62200   Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 262 455, e-mail zol@zolgniezno.com.pl, faks 614 262 458.
Adres strony internetowej (URL): www.zolgniezno.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sp zoz
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zolgniezno.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zolgniezno.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji pisemnej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie
Numer referencyjny: DAT.372.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w innej postaci. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków w innych opakowaniach handlowych przeliczając do pełnych opakowań w górę. 4. W przypadku zaprzestania produkcji leku Wykonawca zobowiązuje się za zgodą Zamawiającego dostarczyć lek równoważny o tym samym składzie chemicznym i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w ofercie, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub lek o innym składzie stosowany w tej samej jednostce chorobowej co lek wycofany. 6. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7. Ilości wymienione w załączniku Nr 1 są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 8. Wielkości zapotrzebowań uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego. 9. Okres ważności leków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 10. Zmiana cen dopuszczalna jest tylko w przypadku: a) zmiany ceny urzędowej leku b) zmiany stawki podatku VAT c) zmiany cen producenta 11. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń 12. Termin i miejsce dostawy leków: a) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego - 24 godz. b) w przypadku „leku na ratunek” - 8 godz. c) miejsce dostawy: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – apteka zakładowa d) Terminy dostaw: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430. 13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty nośnik elektroniczny (płytę CD) z przykładową fakturą w celu sprawdzenia, czy jest ona odczytywana przez program Zamawiającego. Zamawiający posiada program apteczny „Eskulap – Apteka” (format faktury: KAMSOFT testowy dla systemu ESKULAP).

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-12-01   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zezwolenie na prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi oraz zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d)dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy: 1) dot.: spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 3 do SIWZ; 2) dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. Nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru – zał. Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
cena 70,00
termin realizacji reklamacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-02, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 Specyfikacja

Specyfikacja

Szacunkowe zużycie leków

Załącznik 1

Oferta

Załącznik 2

 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik 4

Umowa - projekt

Załącznik 5

Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik 6

Wykaz osób do reprezentowania wykonawcy

Załącznik 7

 

 

DAT.372.1.1.2017        Gniezno, dnia 24.10.2017r.                                                                  

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                  w   Gnieźnie

                W nawiązaniu do zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ, informujemy, co następuje:

Treść pytania:

„Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1 nr  poz. 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (13g)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę produktu wymienionego w poz. 70 na produkt wskazany w zapytaniu.

 

DAT.372.1.2.2017                                            Gniezno, dnia 25.10.2017r.

                                                                                   

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                 w  Gnieźnie.

            W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

 Treść zapytania:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 302 w     przedmiotowym postepowaniu:

1.    Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o identycznym statusie rejestracyjnym, o takim samym składzie, konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci oraz formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem) o gramaturze 250 mg – po przeliczeniu łącznej masy na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 146 w przedmiotowym postępowaniu:

2.    Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia medycznego będącego zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., posiadającego taki sam status rejestracyjny, zawierającego identyczny szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w identycznym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. (po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań).

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 177 w przedmiotowym postępowaniu:

3.    Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, uprzejmie prosimy o dopuszczenie równoważnego suplementu diety o takim samym składzie substancji aktywnych (tj. asparaginian ornityny 100 mg i cholina 35 mg) jak preparat o nazwie podanej w SIWZ, w postaci tabletek powlekanych – opakowanie x 40 tabl (po odpowiednim przeliczeniu liczby opakowań).”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny w poz. 302, 146 i 177 zamienników wskazanych w zapytaniu, po   przeliczeniu (tabletek i kapsułek) na odpowiednią ilości opakowań .

                                                                               

DAT.372.1.3.2017                       Gniezno, dnia 25.10.2017r.

                                                                                   

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                  w Gnieźnie.

            W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Treść zapytania:

 

„DOSTAWA LEKÓW DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO W GNIEŹNIE

Dotyczy: poz. 146

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60 zawierającego mikroenkapsulowany szczep Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) występującego  w opakowaniach zawierających 20 kapsułek?

Argumentem, który mógłby skłonić Państwa do wyrażenia zgody jest fakt, iż Lactobacillus rhamnosus GG jest najlepiej poznanym szczepem probiotycznym na świecie, ukazało się na jego temat ponad 900 badań i publikacji. Posiada zerowy potencjał przenoszenia plazmidów, co oznacza że L. rhamnosus GG może być podawany razem z antybiotykiem. Jest on rekomendowany w zapobieganiu biegunkom związanym z antybiotykoterpią przez Europejskie Stowarzyszenie Gastroenterologii, Hepatologii
i Żywienia w Pediatrii. Diflos może być stosowany przez noworodki, niemowlęta, dzieci, dorosłych oraz kobiety w ciąży.

Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103). Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie w wyniku zastosowania tej technologii efektywniej kolonizują jelito, ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsułowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji, jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia danego produktu.

Jedna kapsułka Diflos 60 zawiera 1,2 mld mikroenkapsulowanych bakterii, co odpowiada 6 mld bakterii liofilizowanych.

Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić np. w wodzie, dzięki czemu można z nich przygotować zawiesinę.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny w poz.146 zamiennika wskazanego w zapytaniu, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

 

DAT.372.1.4.2017                                               Gniezno, dnia 25.10.2017r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                  w Gnieźnie.

            W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Treść zapytania:

         „ Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DAT.372.1.2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet zbiorczy - Dostawa leków, w pozycji 302 dotyczącej „Sudocrem/benzyl alcohol + benzyl benzoate + lanolinum + zinc oxide” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu ochronno-regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g (dawniej Sudolan) – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania, producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku opis produktu i jego najważniejsze cechy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania i wyceny w poz. 302 zamiennika wskazanego przez Wykonawcę.

 

DAT. 372.1.5.2017                                          Gniezno, dnia 25.10.2017r.

                                                                                 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                  w Gnieźnie

            W nawiązaniu do zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ, informujemy, co następuje:

Treść pytania:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 168 i 184 w  przedmiotowym postępowaniu:

1. Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia – podając nazwy własne produktu, będące zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta - specyfikuje wyłącznie paski testowe jednego, konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnego producenta, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45C, przechowywanie do 30C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków, przy czym każda z fiolek może być zużyta w a ciągu 4 miesięcy); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny w poz. 168 i 184 wskazanych wyżej pasków testowych wraz z nieodpłatnym dostarczaniem kompatybilnych glukometrów wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.

 

DAT.372.1.6.2017                                        Gniezno, dnia 26.10.2017r.

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                w Gnieźnie

            W nawiązani do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Treść zapytania:

„Zapytanie 1

Czy w pakiecie zbiorczym poz. 237 (Nebbud 0,5 mg/2ml/budesonide) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Treść zapytania:

„Zapytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 237 (Nebbud 0,5 mg/2ml/budesonide)  wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w poz. 237, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin

Treść zapytania:

„Zapytanie 3:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 237 (Nebbud 0,5 mg/2ml/budesonide) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę  leku w poz. 237, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną

Treść zapytania:

„Zapytanie 4:

Czy w pakiecie zbiorczym poz. 237 (Nebbud 0,5 mg/2ml/budesonide) Zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego ?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w poz. 237 leku w postaci budezonidu zmikronizowanego.

 

DAT.372.1.7.2017                                                  Gniezno, dnia 26.10.2017r. 

 

Dotyczy :przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                w Gnieźnie

            W nawiązani do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje

Treść zapytania:

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest  tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go  zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?”

Odpowiedź:

W przypadku tymczasowego braku produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go  zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży  

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.17,38,93,120

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci  tabl. o przedłużonym uwalnianiu ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga preparatu w postaci  tabl. o przedłużonym uwalnianiu.

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.37

Czy Zamawiający wymaga preparatu o gramaturze 400 g ?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga preparatu o gramaturze 400 g 

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.63

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu będącego suplementem diety o składzie :            mleczan wapnia 180 mg /tabl., cytrynian magnezu 18 mg/tabl.?

(w tej pozycji nie ma dostępnego preparatu będącego produktem leczniczym - dostępne są tylko   suplementy diety)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę suplementu diety o składzie wskazanym wyżej.

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.68

W związku z zakończoną produkcją Carbo Medicinalis 300 mg czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wycenę Carbo Medicinalis 200 mg x 20 tabl. ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na  wycenę Carbo Medicinalis 200 mg x 20 tabl.  

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.91

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek drażowanych lub tabletek       powlekanych  ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek drażowanych lub tabletek       powlekanych .

Treść zapytania:

 „ Pak.1 poz.100

  Bardzo proszę o wskazanie dawki ?”

Odpowiedź:

Czopki glicerynowe 2 g

Treść zapytania:

 „ Pak.1 poz.115

   Bardzo proszę o wskazanie dawki ?”

Odpowiedź:

Jedna tabletka zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.124

    Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek twardych ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek twardych

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.132

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 kps.?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego.

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.144,

Bardzo proszę o wskazanie dawki ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny syropu 0,8 mg/ml (4 mg/5ml)

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.165

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci  tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny preparatu w postaci  tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.177

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu : HepaDr o składzie : 100 mg L-asparaginian L-ornityny i 35 mg choliny?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu „HepsDr” o wskazanym składzie

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.185

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu o składzie : 1 kaps. O zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 610 mg chlorku potasu. (Potazek )”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatu zawierającego 610 mg chlorku potasu.

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.190

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułki o składzie: 1 kaps. 10 000 zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej: 10 000 j. Ph. Eur. lipazy; 9 000 j. Ph. Eur. amylazy; 500 j. Ph. Eur. proteazy. (Pangrol 10000 ) ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu „Pangrol 10 000). 

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.208,209

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci  tabl. do sporządzania r-ru czy w postaci kapsułek?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga preparatu w postaci  tabletek 

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.227

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci  tabletek  rozp. w j. ustnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga preparatu w postaci  tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej.

 

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.228

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci  tabletek ulegających rozp. w j. ustnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga preparatu w postaci  tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej.

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.252

W związku ze zmianą opakowania przez producenta op.4x200 ml czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dostępnego produktu 4 x 125 ml- 25 op.?”

 Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę dostępnego produktu 4 x 125 ml

 

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.264

Bardzo proszę o wskazanie pojemności ? 50 ml czy 100 ml ?”

Odpowiedź:

Należy wycenić lek o pojemności 100 ml.

Treść zapytania:

„Pak.1 poz.287 i 288

W tych pozycjach oba preparaty powtarzają się. Bardzo proszę o wskazanie jakie preparaty mają być w tych pozycjach.”

Odpowiedź:

Pozycja 288  zostaje skreślona – nie wyceniać!

Treść zapytania:

Pak.1 poz.310

Czy Zamawiający wymaga preparatu w postaci  kapsułek  o zmodyfikowanym uwalnianiu ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga preparatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu

 

DAT.372.1.8.2017                                           Gniezno, dnia 26.10.2017r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

                w Gnieźnie

            W nawiązani do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Treść zapytania:

 

Pytanie 1 – Prosimy o wyjaśnienie jakiej dawki wymaga zamawiający w pakiecie 1 pozycja 65?”

Odpowiedź:

W pozycji 65 należy wycenić lek w tabletkach 250 mg

Pytanie 2 - Prosimy o wyjaśnienie jakiej dawki wymaga zamawiający w pakiecie 1 pozycja 63?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę suplementu diety zawierającego wapno

Pytanie 3 Prosimy o wyjaśnienie jakiej dawki wymaga zamawiający w pakiecie 1 pozycja 68?”

Odpowiedź:

W pozycji 68 należy wycenić lek w dawce 200 mg

Pytanie 4 Prosimy o wyjaśnienie jakiej dawki wymaga zamawiający w pakiecie 1 pozycja 100?”

Odpowiedź:

W pozycji 100 należy wycenić lek w dawce 2 g

Pytanie 5 – Prosimy o wyjaśnienie jaką pojemność leku wymaga zamawiający w pakiecie 1 pozycja 264 na rynku dostępne są pojemność 50 ml i 100 ml?”

Odpowiedź:

W pozycji 264 należy wycenić preparat o pojemności 100 ml.

 

 

DAT.372.1.9.2017                                                        Gniezno, dnia 27.10.2017r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

              w Gnieźnie

            W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Treść zapytania:

„Czy Zamawiający może określić  skalę w jakiej będzie oceniane kryterium : termin realizacji reklamacji ( minimalny oraz maksymalny termin realizacji reklamacji , godziny czy dni)? „ 

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje terminu realizacji reklamacji. W interesie Zamawiającego jest jak najkrótszy jego okres. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres realizacji reklamacji uzyska maksymalną ilość punktów (30) w tym kryterium.

 

 

                                                                                         Gniezno dnia 30.10.2017r.

 Dotyczy: wyjaśnień SIWZ dot. dostawy leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

            w Gnieźnie

            W nawiązaniu do zapytania w sprawie określenia skali oceny w kryterium „termin realizacji reklamacji”  Zamawiający, biorąc pod uwagę czas pracy apteki zakładowej (8:00 do 15:00), ustala minimalny termin realizacji reklamacji – 1 dzień od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

            Niniejszym anuluje się odpowiedź Nr DAT.372.1.9.2017 z dnia 27.10.2017r. na w/w zapytanie.

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno