Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

 

O g ł o s z e n i e

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

obsługę portierni Zakładu wraz z obsługą centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 euro

Zapytanie ofertowe Nr DAT.373/II.7.2016

                Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Spółdzielnię „DOZÓR” w Gnieźnie

Ul. Żwirki i Wigury 19A

62 – 200  Gniezno

 

Cena oferty:  ryczałtowa cena wykonania zamówienia za okres jednego miesiąca:

netto: 10.176,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i 20/100 zł),   

brutto: 12.516,73 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset szesnaście złotych i 73/100 zł))

Uzasadnienie wyboru:

                Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert oraz nie przekraczającą kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Gniezno, dnia 12 grudnia 2016r.

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno