Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 
Data zamieszczenia 11.04.2005

Gniezno, dnia 11.04.2005r.


OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO


Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
62 - 200 Gniezno, Ul. E. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 061 4262455, fax 061 4262458, e-mail: zol@zolgniezno.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na remont części dróg wewnątrzzakładowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - od 09.05.2005r. - do 20.06.2005r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- cena brutto - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 9, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Grzegorz Pluta, tel. 061 4262455 w. 16, lok. 9, w godzinach 1000 - 14 00(od poniedziałku do piątku).

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2005r. o godzinie 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2005r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 1.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Gniezno, dnia 28.04.2005r.

OGŁOSZENIE
O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

I. Zamawiający:

1. Nazwa:              Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny   
                            Publiczny Zakład
Opieki  Zdrowotnej, 
2. Adres:               ul. El. Orzeszkowej 27
3. Kod pocztowy:   62-200
4. Miejscowość:     Gniezno
5. Województwo:   wielkopolskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w B.Z.P.  -   nie

III. Tryb i przedmiot zamówienia:

1.   Rodzaj zamówienia : roboty budowlane   
2.   Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

       remont dróg wewnątrzzakładowych

V.  Wybór oferty

       1. Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)  - nie dotyczy

      
2. Wykonawca
          
a) Nazwa:                Firma Dekarska „DACH-BUD” Mariusz Pyszka
          
b) Adres:                 Os. Piastowskie 1A/8
          
c) Kod pocztowy:      62 - 200

          
d) Miejscowość:        Gniezno
           e) Województwo:      wielkopolskie

      3. Cena oferty  wybranej                                        -  213.457,18 zł
 

         ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno