Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

 

DAT.373/II.7.2016                                           Gniezno, dnia 01.12.2016r.

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości

kwoty 30.000 euro

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach  publicznych

 (art. 4 pkt 8).

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62-200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

NIP: 784-19-00-987   REGON: 639815948

Tel. 61 426 24 55    Fax: 61 426 24 58

Strona internetowa: www.zolgniezno.com.pl   

 

 

II.  Przedmiot zamówienia

             Obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą   wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji  pożaru.

      Do wykonania zamówienia mogą przystąpić Wykonawcy prowadzący działalność

     gospodarczą  oraz zakłady pracy chronionej.

 

       III. Opis przedmiotu zamówienia

 

1.     Obsługa portierni przez 24h/dobę z jednoosobową obsadą na jednej zmianie przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.

2.     Ilość godzin wykonywania zamówienia w okresie roku wynosi 8760.

       3.    Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

a)      zabezpieczenie Zakładu przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją

b)      zamykanie bram wjazdowych na teren Zakładu w porze nocnej

c)       otwieranie i zamykanie zapory wjazdowej

d)      zamykanie po godzinie 1500 i otwieranie o godzinie 700 drzwi wejściowych do segmentu administracji

e)      sprawdzanie zabezpieczenia drzwi i okien oraz wyłączanie oświetlenia w segmencie administracji

f)       obsługa centrali sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724”:

                       - sprawdzanie wiarygodności wywołanego alarmu

                       - wyłączanie fałszywego alarmu

                       - powiadamianie stanowiska monitorowania o fałszywych alarmach

g)      powiadamianie Dyrektora Zakładu i kierownika działu administracyjno

                        – technicznego w przypadkach nagłych zdarzeń  (pożar, włamanie itp.)

h)      prowadzenie  rejestru osób wchodzących na teren Zakładu po godzinie 1500

i)        przestrzeganie przepisów b.h.p. i p-poż. oraz regulaminów obowiązujących w Zakładzie

j)        prowadzenie księgi z przebiegu pracy na każdej zmianie.

 

4.  Zakaz wpuszczania pojazdów na teren Zakładu za wyjątkiem samochodów:

            a)  Dyrektora

            b)  Głównego Księgowego

            c)  posiadających zezwolenie Dyrektora na wjazd na teren Zakładu

            d)  pojazdów uprzywilejowanych

            e)  służbowych i wykonujących zaopatrzenie na rzecz Zakładu

              f)  pracowników II i III zmiany  (godz. 1400 i 2200);

 

5.     Pracownicy będą  przeszkoleni w zakresie obsługi  centrali automatycznej sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724” oraz urządzenia do retransmisji sygnałów pożarowych.

6.     Portiernia stanowi pomieszczenie Zamawiającego odpowiednio wyposażone. W pomieszczeniu tym siedzibę będą mieli pracownicy Wykonawcy na czas wykonywania zadań.

7.     Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w należytym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczenia we własnym zakresie przez okres trwania umowy.

8.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich usunięcia.

9.     W terminie 14 dni przed upływem obowiązywania umowy Wykonawca oraz Zamawiający dokonają komisyjnego przeglądu stanu pomieszczenia portierni oraz spisu z natury wyposażenia znajdującego się w tym pomieszczeniu.

 

IV.  Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji umowy:  od dnia 31.12. 2016r. od godz. 1800

                                         do dnia 31.12. 2017r. do godz. 1800

V.  Wymagane dokumenty:

 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy  

 dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

   terminu składania ofert.

  1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności .
  2. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz podatkami.

VI.   Kryteria oceny ofert

        Wykonawca w ofercie poda ryczałtową cenę wykonania zamówienia za okres    jednego miesiąca  netto i brutto. 

         Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

VII.  Pozostałe informacje dla Wykonawców

 

  1. Oferty należy składać do dnia 09.12.2016r. do godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego – pok. 2.
  2. Zapytanie w formie elektronicznej dostępne na stronie Zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zolgniezno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
  4. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Pluta Grzegorz tel. 61/426 24 55 w. 216 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

 

 Oferta

POBIERANIE

 Umowa

POBIERANIE

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno