Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

SK.1101.3.2016                         Gniezno, dnia 21.11.2016r.

                              OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27 na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U.2016 poz.1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii:

·         1 psycholog - równoważnik 1 etatu,

·         1 psycholog - równoważnik 1 etatu z jednoczesnym pełnieniem funkcji koordynatora pracy zespołu psychologów.

Dokumenty dotyczące konkursu ofert udostępnione są w siedzibie Zakładu – sekretariat pokój Nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, nr telefonu 614262455 oraz na stronie internetowej www.zolgniezno.com.pl.

Oferty należy składać do dnia 01.12.2016r. godziny 930  w sekretariacie Zakładu pokój Nr 2.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 01.12.2016r. godzinę 1000.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zakładu  sala konferencyjna pokój Nr 1.

Rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu i stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od terminu upływu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 Warunki konkursu

POBIERANIE

 Umowa

POBIERANIE

 Oferta

POBIERANIE

 

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno