Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

DAT. 372.1.5.2016                                                                Gniezno, dnia 10.11.2016r.

                                                              Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ  62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2.      Tryb przetargu:  przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2016r. pod nr 329799-2016.

3.      Przedmiot zamówienia: dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

4.      Dane o ofertach: - liczba złożonych ofert:   -  2:

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto/

Ilość pkt

Termin realiz. reklam./ilość pkt

 

  Razem ilość pkt

1.

 

Konsorcjum

PGF URTICA Sp. z o.o.

 54 – 613  Wrocław

Ul. Krzemieniecka 120 

i

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.   91 – 342  Łódź

Ul. Zbąszyńska 3

 

 

 

58,80 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

98,80 pkt

 

2.

 

Konsorcjum

„FARMACOL” S.A.

40-541 Katowice, ul.Rzepakowa 2

i

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.

40-541 Katowice, ul.Rzepakowa 2

 

 

60,00 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

5.      Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 2

         

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców  oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1  pkt 2 cytowanej wyżej Ustawy.

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno