Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 
Ogłoszenie nr 329799 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.
Gniezno: Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 63981594800000, ul. ul. Orzeszkowej  27, 62200   Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 262 455, e-mail , faks 614 262 458.
Adres strony internetowej (URL): www.zlgniezno.com.pl

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: sp zoz
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zolgnieznopl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zolgniezno.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w wersji pisemnej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie
Numer referencyjny: DAT.372.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w innej postaci. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków w innych opakowaniach handlowych przeliczając do pełnych opakowań w górę. 4. W przypadku zaprzestania produkcji leku Wykonawca zobowiązuje się za zgodą Zamawiającego dostarczyć lek równoważny o tym samym składzie chemicznym i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w ofercie, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub lek o innym składzie stosowany w tej samej jednostce chorobowej co lek wycofany. 6. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7. Ilości wymienione w załączniku Nr 1 są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 8. Wielkości zapotrzebowań uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego. 9. Okres ważności leków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 10. Zmiana cen dopuszczalna jest tylko w przypadku: a) zmiany ceny urzędowej leku b) zmiany stawki podatku VAT c) zmiany cen producenta 11. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń 12. Termin i miejsce dostawy leków: a) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego - 24 godz. b) w przypadku „leku na ratunek” - 8 godz. c) miejsce dostawy: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – apteka zakładowa d) Terminy dostaw: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430. 13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty nośnik elektroniczny (płytę CD) z przykładową fakturą w celu sprawdzenia, czy jest ona odczytywana przez program Zamawiającego. Zamawiający posiada program apteczny „Eskulap – Apteka” (format faktury: KAMSOFT testowy dla systemu ESKULAP).

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/12/2016 data zakończenia: 30/11/2017
 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zezwolenie na prowadzenie obrotu środami farmaceutycznymi oraz zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy: 1) dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ 2) dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru – zał. Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin realizacji reklamacji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
 

Informacje dodatkowe:
 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/11/2016, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 Specyfikacja

Specyfikacja

Szacunkowe zużycie leków

Załącznik 1

Oferta

Załącznik 2

 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik 4

Umowa - projekt

Załącznik 5

Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik 6

Wykaz osób do reprezentowania wykonawcy

Załącznik 7

 


DAT.372.1.1.2016                                                                                                          Gniezno, dnia 26.10.2016r.

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie.

                W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ informujemy, co następuje:

Zapytanie 1:

 Czy w pakiecie zbiorczym poz. 231 (Nebbud 0,5 mg/ml /budesonide) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby po zastosowaniu produktu wymienionego w poz. 231 nastąpiła poprawa stanu klinicznego w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.

Zapytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 52 (Betaloc ZOK 25 mg /metoprolol succinate) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków? 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby produkt wymieniony w poz. 52 posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu zaburzeń rytmu serca wskazane w zapytaniu.

 


DAT.372.1.2.2016                                                                                                          Gniezno, dnia 26.10.2016r.

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie.

                W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1

poz. 66 Calcium dobesilate 30tabl – lek występuje w dawce 2500 mg i  500 mg – prosimy o doprecyzowanie dawki .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w poz. 66 wyceny leku w dawce 250 mg.

Pytanie 2

poz. 69 Carbo medicinalis 250 mg – lek w wymienionej dawce jest obecnie na braku – czy Zamawiający dopuści wycenę leku w dawce 200 mg .

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 69 wyraża zgodę na wycenę leku w dawce 200 mg 

Pytanie 3

poz. 91 Czopki Glicerynowe  10szt- brak dawki leku , prosimy o doprecyzowanie dawki .

Odpowiedź:

W poz. 91 należy przyjąć dawkę leku 2g

Pytanie 4

poz. 173 i 175 Hydrotac 20cm x 20 xm – czy w obu pozycjach należy wycenić ten sam opatrunek ?

Odpowiedź:

W poz. 175 należy wycenić „Hydrtac Comfort” 20cmx20cm 

Pytanie 5

poz. 247  Nutridrink 200 ml – brak produkcji w opakowaniu 200 ml, obecnie dostępne opakowanie handlowe 4 x 125 ml . Czy Zamawiający wymaga wyceny 60 o preparatu w opakowaniach handlowych 125 ml x 4szt.

Odpowiedź:

W poz. 247 należy wycenić 60 opakowań 4 x 125 ml

Pytanie 6

poz. 260 i 262 Perazin 0,025 x 50 tabl.  – czy w obu pozycjach należy wycenić  ten sam lek .

Odpowiedź:

Pozycja 262 zostaje skreślona – nie wyceniać!

Pytanie 7

poz. 302 Spiriva 30 kaps + aparat – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu x 90 tabl. i  odpowiednio proporcjonalną ilość aparatów .

Odpowiedź:

„Spiriva” jest w poz. 303.  Można wycenić w opakowaniach x 90 kapsułek w ilości 2 opakowań i odpowiednią ilością aparatów.

 


DAT.372.1.3.2016                                                                             Gniezno, dnia 27.10.2016r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

w Gnieźnie

            W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

W postępowaniu przetargowym, Zamawiający określa w SIWZ kryteria i ich rangę w ocenie. 40% ostatecznej oceny oferty stanowi termin dostawy przedmiotu zamówienia, jednak Zamawiający nie określił minimalnego zakresu terminu dostawy w godzinach. W związku z tym, może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawcy zaproponują zaniżony termin dostawy, który może być niemożliwy do wykonania. Prosimy Zamawiającego o określenie najkrótszego oraz najdłuższego dopuszczalnego terminu dostawy oraz przypisanie im konkretnych wartości punktowych, w celu ujednolicenia składanych ofert oraz umożliwienia wszystkim wykonawcom przystąpienia do postępowania na takich samych warunkach.

 

Odpowiedź:

W SIWZ w rozdziale III punkt 12 Zamawiający określa termin i miejsce dostawy leków do siedziby Zamawiającego. Kryterium oceny ofert oprócz ceny zawiera kryterium dotyczące terminu realizacji reklamacji, nie dostawy leków (rozdział XIII punkt 2 SIWZ).

 

Poz. 1 for.-ceno. – prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga preparat w tabletkach czy tabletkach rozpuszczalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga preparatu w tabletkach rozpuszczalnych.

Poz.137 – prosimy o doprecyzowanie dawki preparatu?

Odpowiedź:

W poz. 137 prosimy wycenić lek w dawce 0,8 mg/ml

Poz. 170 – czy Zamawiający dopuści wycenę Hepatil x 40 tab.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę leku „Hepatil” x 40 tab.

 

Poz. 171 – brak produkcji, prosimy o wykreślenie pozycji,

Odpowiedź:

Wskazany wyżej lek jest dostępny na rynku, brak informacji o wycofaniu lub wstrzymaniu produkcji. Zamawiający nie wykreśli poz. 171 z załącznika nr 1 do SIWZ.

Poz. 253 – prosimy o doprecyzowanie wymaganego opatrunku, ponieważ na rynku występuje: extra cienki, hydrocoloidowy oraz obramowany?

Odpowiedź:

W poz. 253 Zamawiający wykazał lek „Orizon” 1 mg/ml

Poz. 261 – prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowań oraz ilości opakowań, ponieważ na rynku nie występuję preparat x 500tabl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę leku w innych opakowaniach handlowych, w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu ( 500 tab.x 70 op = 35.000 tabl.)

 


DAT.372.1.4.2016                                                                                                            Gniezno, dnia 27.10.2016r.

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. 

                W nawiązaniu do zapytania ofertowego w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Treść zapytania:

„Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie zbiorczym poz. 139 w przedmiotowym postępowaniu:

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia medycznego, odpowiadającej wyrobowi konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania równoważnego zamiennika o nazwie handlowej LactoDr. i takim samym statusie rejestracyjnym, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w zapewniającym wysoką aktywność, identycznym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę w poz. 139 leku o nazwie handlowej „LactoDr” w podanych wyżej opakowaniach, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

 


DAT.372.1.5.2016                                                                                                               Gniezno, dnia 28.10.2016r 

                                     

 Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

                W nawiązaniu do zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ, informujemy co następuje:

 

Treść zapytania:

Poz. 252 – prosimy o doprecyzowanie wymaganego opatrunku, ponieważ na rynku występuje: extra cienki, hydrocoloidowy oraz obramowany?

Odpowiedź:

W pozycji 252 należy wycenić opatrunek  granuflex 10 cm x 10 cm – hydrocoloidowy.

 


DAT.372.1.6.2016        

Gniezno, dnia 28.10.2016r.

                                              

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego   w Gnieźnie

 

            W  nawiązaniu do zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ, informujemy, co następuje:

Treść zapytania:

„Pytanie nr 1 – dotyczy pozycji nr 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 70 produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6 ml (7g)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę produktu wymienionego w poz. 70 na produkt wskazany w zapytaniu.

 


DAT.372.1.7.2016                                                                                                          Gniezno, dnia 31.10.2016r.                                                                                                                      

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  w Gnieźnie

                W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnień treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Treść zapytania:

„Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie zbiorczym poz. 139 w  przedmiotowym postępowaniu:

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia medycznego, odpowiadającej wyrobowi konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika o nazwie handlowej Lacto 30 Dr. i takim samym statusie rejestracyjnym, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 10 lub x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny w poz. 139 leku o nazwie handlowej „Lacto30Dr” w podanych wyżej opakowaniach, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

 


DAT.372.1.8.2016                                                                                                   Gniezno, dnia 31.10.2016r.                                                                                     

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  w Gnieźnie. 

            W nawiązaniu do zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ, informujemy, co następuje:

Treść zapytania:

„Dotyczy: DAT.372.1.2016, Pakiet zbiorczy, ilość pozycji 353, pozycja 214 Czy zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach  hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką  hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 214 z Pakiet zbiorczy i stworzy osobny pakiet?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opatrunku w poz. 214 na opatrunek wskazany wyżej, natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji z pakietu zbiorczego.

 


  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno