Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum

SK.1101.2.2016                        Gniezno, dnia 14.10.2016r

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27 na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U.2016 poz.1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych:

·         1 lekarz - równoważnik 1 etat z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika działu medycznego,

·         1 lekarz - równoważnik 0,5 etatu.

 

Dokumenty dotyczące konkursu ofert udostępnione są w siedzibie Zakładu – sekretariat pokój Nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, nr telefonu 614262455 oraz na stronie internetowej www.zolgniezno.com.pl.

 

Oferty należy składać do dnia 26.10.2016r. godziny 930  w sekretariacie Zakładu pokój Nr 2.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26.10.2016r. godzinę 1000.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zakładu  sala konferencyjna pokój Nr 1.

Rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu i stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od terminu upływu składania ofert.

 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 Warunki konkursu

POBIERANIE

 Umowa

POBIERANIE

 Oferta

POBIERANIE

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno