Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum

SK.1101.1.2016                          Gniezno, dnia 11.10.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27 na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011roku (Dz.U.2015 poz.618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii:

·         2 lekarzy - równoważnik 1 etat,

·         1 lekarz - równoważnik 0,5 etatu.

Dokumenty dotyczące konkursu ofert udostępnione są w siedzibie Zakładu – sekretariat pokój Nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, nr telefonu 614262455 oraz na stronie internetowej www.zolgniezno.com.pl.

 

Oferty należy składać do dnia 24.10.2016r. godziny 930  w sekretariacie Zakładu pokój Nr 2.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 24.10.2016r. godzinę 1000.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zakładu  sala konferencyjna pokój Nr 1.

Rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu i stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od terminu upływu składania ofert. 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 Warunki konkursu

POBIERANIE

 Umowa

POBIERANIE

 Oferta

POBIERANIE

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno