Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę ochrony Zakładu

 

O g ł o s z e n i e

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 usługę ochrony Zakładu wraz z obsługą centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 euro

Zapytanie ofertowe Nr DAT.373/II.3.2016

                Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

„OMEGA  OCHRONA” Sp. z o.o.

Ul. Zamoyskiego 45A m 10

03 – 801  Warszawa

Cena oferty:  8,60 zł/roboczogodzinę  brutto

(słownie: osiem złotych i sześćdziesiąt groszy)

Uzasadnienie wyboru:

                Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

Gniezno, dnia 09 maja 2016r.

 

   
 

      ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno