Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIPOgłoszenia - Archiwum

    

DAT.373/II.3.2016

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej

równowartości kwoty 30.000 euro

Zamówienie wyłączone z przepisów ustawy – Prawo

zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.

 

I.                    Nazwa i adres Zamawiającego

 

                                                         Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

                                                         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                                                         62-200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

                                                         NIP: 784-19-00-987   REGON: 639815948

                                                         Tel. 61 426 24 55    Fax: 61 426 24 58

                                                         Strona internetowa: www.zolgniezno.com.pl   

II.  Przedmiot zamówienia

           Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony Zakładu wraz z obsługą           wewnętrznej central automatycznej sygnalizacji pożaru.

 

       III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru.

 2. Ochrona realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez pracowników Wykonawcy.

 3. Obiekt strzeżony jest przez 24h/ dobę z jednoosobową obsadą na jednej zmianie przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.

 4. Obowiązek ochrony obejmuje w szczególności:

a)      ochronę mienia Zakładu przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją

b)      zamykanie bram wjazdowych na teren Zakładu w porze nocnej

c)       otwieranie i zamykanie zapory wjazdowej

d)      zamykanie po godzinie 1500 i otwieranie o godzinie 700 drzwi wejściowych do segmentu administracji

e)      sprawdzanie zabezpieczenia drzwi i okien oraz wyłączanie oświetlenia w segmencie administracji

f)       obsługa centrali sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724”:

                       - sprawdzanie wiarygodności wywołanego alarmu

                       - wyłączanie fałszywego alarmu

                       - powiadamianie stanowiska monitorowania o fałszywych alarmach

g)      powiadamianie Dyrektora Zakładu i kierownika działu administracyjno

                        – technicznego w przypadkach nagłych zdarzeń  (pożar, włamanie itp.)

h)      prowadzenie  rejestru osób wchodzących na teren Zakładu po godzinie 1500

i)        przestrzeganie przepisów b.h.p. i p-poż. oraz regulaminów obowiązujących w Zakładzie

j)        prowadzenie księgi z przebiegu służby zmianowej w zakresie ochrony.

      5.  Zamawiający wymaga zaopatrzenia pracowników ochrony  w  odpowiedni

           strój i identyfikatory.

6.      Zakaz wpuszczania pojazdów na teren Zakładu za wyjątkiem samochodów:

            a)  Dyrektora

            b)  Głównego Księgowego

            c)  posiadających zezwolenie Dyrektora na wjazd na teren Zakładu

            d)  pojazdów uprzywilejowanych

            e)  służbowych i wykonujących zaopatrzenie na rzecz Zakładu

              f)  pracowników II i III zmiany  (godz. 1400 i 2200);

7.     Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przeszkolić swoich pracowników w zakresie obsługi  centrali automatycznej sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724” oraz urządzenia do retransmisji sygnałów pożarowych.

8.     Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników  w zakresie obsługi w/w urządzenia Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia wykonywania usługi.

9.     Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia byli pracownikami licencjonowanymi.

10.   Portiernia stanowi pomieszczenie Zamawiającego odpowiednio wyposażone. W pomieszczeniu tym siedzibę będą mieli pracownicy Wykonawcy na czas wykonywania zadań w zakresie ochrony obiektu i mienia wraz z obsługą wewnętrznej sygnalizacji automatycznej sygnalizacji pożaru. Wyposażenie zostanie objęte spisem z natury.

11.  Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w należytym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczenia we własnym zakresie przez okres trwania umowy.

12.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich usunięcia.

13.  W terminie 14 dni przed upływem obowiązywania umowy Wykonawca oraz Zamawiający dokonają komisyjnego przeglądu stanu pomieszczenia portierni oraz spisu z natury wyposażenia znajdującego się w tym pomieszczeniu.

IV.  Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji umowy:

 

od dnia 31 maja 2016r. od godz. 1800

do dnia 31 maja 2017r. do godz. 1800

 V.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1.    Koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia

2.       Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat (co najmniej cztery), a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.       Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 złotych;

4.       Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

VI.   Kryteria oceny ofert

                                    - najniższa cena roboczogodziny brutto                            - 90%

                                     - doświadczenie                                                             - 10%

 VII.  Pozostałe informacje dla Wykonawców

 

 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 2. Wykonawca nie może złożyć oferty częściowej. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Oferty należy składać do dnia 06.05.2016r. do godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego – pok. 2.
 5. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
 6. Zapytanie w formie elektronicznej dostępne na stronie Zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zolgniezno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Pluta Grzegorz tel. 61/426 24 55 w. 216 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty                              Pobierz
 2. Wzór Umowy                            Pobierz
 3. Wykaz wykonanych usług        Pobierz              

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno