Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP   
 

Ogłoszenia - Archiwum
   

 

DAT. 372.1.9.2015                                                 Gniezno, dnia 02.11.2015r.  

                                           Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

           Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.907 ze zm.), w imieniu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie wybrana została oferta:

Konsorcjum

PGF URTICA Sp. z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120

54 – 613  Wrocław

i

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Ul. Zbąszyńska 3

91 – 342  Łódź

cena wybranej oferty: cena netto: 277.883,69 PLN, cena brutto: 300.180,31 PLN        

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wszystkie warunki przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

 

Razem

 

1.

 

Konsorcjum

PGF URTICA Sp. z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120

54 – 613  Wrocław

I

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Ul. Zbąszyńska 3

91 – 342  Łódź

 

 

 

100,00

 

 

100,00

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy  oraz nie odrzucono złożonej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 ze zm.) informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą możliwe będzie przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1  pkt 2 cytowanej wyżej Ustawy.

 

       ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:09  Strona ZOL Gniezno