Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP   
 

Ogłoszenia - Archiwum
   

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym
Dostawa leków dla ZOL w Gnieźnie
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 281520-2015  z dnia 22.10.2015

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

 

 Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

 Specyfikacja

Specyfikacja

Szacunkowe zużycie leków

Załącznik 1

Oferta

Załącznik 2

 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4

Wykaz osób uprawnionych

Załącznik 5

Umowa - projekt

Załącznik 6

Lista podmiotów

Załącznik 7

Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik 8

 

DAT.372.1.1.2015                                                               Gniezno, dnia 23.10.2015r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie.

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1.

„ Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie leków w innych opakowaniach handlowych niż wymienione w SIWZ. Jeżeli tak, w jaki sposób przeliczyć wymaganą ilość opakowań handlowych, czy do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź:

Patrz – rozdział III pkt 3 SIWZ

Pytanie 2.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie leków równoważnych w innej postaci i np. leki doustne – wymiana tabletek na tabletki powlekane, kapsułki, tabl. rozpuszczalne w jamie ustnej, tabl. musujące i odwrotnie i leków injekcyjnych – wymiana amp. na fiolki i odwrotnie?”

Odpowiedź:

Patrz – rozdział III pkt 2 SIWZ 

Pytanie 3.

„-poz. 72 Cathejell 25g żel 25 szt. – lek dostępny w dawce 8,5g i 12,5g x 25 szt. – w jakiej dawce Zamawiający wymaga wyceny leku?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w poz. 72 wyceny leku w dawce 12,5g x 25 szt.

Pytanie 4.

„-poz. 99 Czopki Glicerynowe x 10 czopków – lek dostępny w dawce 1g i 2g x 10 szt.- w jakiej dawce Zamawiający wymaga wyceny leku?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w poz. 99 wyceny leku w dawce 2g x 10 szt.

Pytanie 5.

„-poz. 245 Naproxen 55g – czy należy wycenić Naproxen 10% 55 żel? Czy można zaoferować lek w opakowaniu po 100g z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?”

Odpowiedź:

W poz. 245 należy wycenić Naproxen 10% 55g żel

Pytanie 6.

„-poz. 197 Kreon 10 000 x 50 tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równoważnego – Neo Pancreatinum Forte 10 000 j. x 50 kapsułek dojelitowych?”

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku Neo Pancreatinum Forte 10 000j.  x 50 kapsułek dojelitowych


DAT.372.1.2.2015                                                            Gniezno, dnia 26.10.2015r. 

Dotyczy:    Przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w  Gnieźnie. 

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1.

„ Czy w pakiecie zbiorczym poz. 298 (Pulmicort 0,5 mg/ml Substancja czynna budesonide)

Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby po zastosowaniu preparatu wymienionego w poz. 298 nastąpiła poprawa stanu klinicznego w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 56 (Betaloc ZOK 25 mg Substancja czynna Metoprolol succinate) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?”

Odpowiedź:

 Zamawiający wymaga, aby produkt wymieniony w poz. 56 posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca wskazane w pytaniu.


DAT.372.1.3.2015                                                               Gniezno, dnia 26.10.2015r.

Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w  Gnieźnie

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje: 

Pytanie 1

„ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, min. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo Zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z § 1 ust. 8 projektu umowy. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w § 1 ust. 8 umowy okoliczności w zakresie ewentualnych zmian ilości leków określonych w załączniku Nr 1  do SIWZ – SZACUNKOWE ZUŻYCIE LEKÓW NA OKRES 12 MIESIĘCY.

Zgodnie z art. 144 ust. 1  Zamawiający określił w SIWZ, że ilości leków wymienionych w załączniku

 Nr 1 są wielkościami szacunkowymi oraz wielkości zapotrzebowań są uzależnione od potrzeb Zamawiającego – rozdział III pkt 7 – 8  SIWZ.

Zwiększenie lub zmniejszenie w zakresie ilości leków określonych w załączniku Nr 1 nie powoduje zmiany umowy.

Pytanie 2

„Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (do § 3 ust. 4 projektu umowy)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 3 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 6 ust. 1 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 0,5% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1 projektu umowy.


DAT.372.1.4.2015                                                                   Gniezno, dnia 27.10.2015r.

                                                                                                                            

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w   Gnieźnie 

 W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1.

„W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 147 nazwy własnej środka specjalnego przeznaczenia medycznego będącego zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co jednakże ograniczałoby konkurencję do wyrobu tegoż wytwórcy, uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, również zawierającym szczepy bakterii probiotycznych  Lactobacillus rhamnosus GG w stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu liczby kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego produktu przedstawionego w zapytaniu, do wykazanego w poz. 147 załącznika Nr 1 do SIWZ. 

Pytanie 2.

„W związku z  umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 201 nazwy własnej probiotyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co jednakże ograniczałoby konkurencję do wyrobu tegoż wytwórcy, uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, również zawierającym szczepy bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, tj. stanowiącym odpowiednik preparatu o nazwie własnej wymienionej w SIWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego produktu przedstawionego w zapytaniu, do wykazanego   w poz. 201 załącznika Nr 1 do SIWZ.


Dat. 372.1.5.2015                                         Gniezno ,dnia 27.10.2015r                                                                                

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w  Gnieźnie.

 W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1

„ Poz. 52 Belogent 30 g – czy należy wycenić preparat w postaci maści czy kremu?” 

Odpowiedź:    Należy wycenić preparat w postaci maści 

Pytanie 2.

„Poz. 129 Edelan 30 g – czy należy wycenić preparat w postaci maści czy kremu?”

Odpowiedź:    Należy wycenić preparat w postaci maści

Pytanie 3.

„Poz. 130 Elosone 30 g – czy należy wycenić preparat w postaci maści czy kremu?”

Odpowiedź:    Należy wycenić preparat w postaci maści 

Pytanie 4.

„Poz. 145 Flegamina 200 ml prosimy o doprecyzowanie w jakiej dawce wycenić preparat 4mg/5ml czy 2mh/5ml?”

Odpowiedź:  Preparat należy wycenić w dawce 4mg/5ml.

Pytanie 5.

„Poz. 207 Linomag 30g – czy należy wycenić preparat w postaci maści czy kremu?”

Odpowiedź:  Preparat należy wycenić w postaci kremu.

Pytanie 6.

„Poz. 220/221 Madopar – czy należy wycenić preparat w postaci tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej czy w postaci kapsułek?”

Odpowiedź:    Preparat należy wycenić w postaci kapsułek.

Pytanie 7.

„Poz. 227 Memantine 28 tabl – prosimy o doprecyzowanie w jakiej dawce należy wycenić preparat?”

Odpowiedź:   Preparat należy wycenić w dawce 10 mg

Pytanie 8.

„Poz. 262 Nutridrink 200 ml – brak produkcji w opakowaniu 200 ml, obecnie dostępne opakowanie handlowe 4x125 ml. Czy Zamawiający wymaga wyceny 10 op, preparatu w opakowaniach handlowych 125 mlx4szt.”

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyceny 10 op. preparatu w opakowaniach handlowych

                       125 ml x 4 szt.

Pytanie 9.

„Poz. 312 Rozex 30 g – czy należy wycenić preparat w postaci kremu czy żelu?”

Odpowiedź:    Należy wycenić preparat w postaci żelu.

Pytanie 10.

„Poz. 340 Symtrend 30 tabl – prosimy o doprecyzowanie w jakiej dawce należy wycenić preparat?” 

Odpowiedź:     Preparat należy wycenić w dawce 6,25 mg

Pytanie 11.

„Poz. 364 Tropicamidum 10 ml – prosimy o doprecyzowanie w jakiej dawce należy wycenić  

  preparat?”

Odpowiedź:    Preparat należy wycenić w dawce 0,1%


DAT.372.1.6.2015                           Gniezno, dnia 28.10.2015r.

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. 

 W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje 

Pytanie 1.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w poz. 369  preparatu Convival Chrono 500 mg x 50 tabl  w miejsce preparatu ValproLek 500 mg x 30 tabl  z odpowiednim przeliczeniem ilości”

Odpowiedź:

              Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w poz. 369 preparatu Convival Chrono 500 mg

              x 50 tabl w miejsce preparatu ValproLek 500 mg x 30 tabl z odpowiednim

              przeliczeniem ilości.

              Pozycja 368 w załączniku Nr 1 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2.

           „Poz. 167 Goprazol 28 tabl – prosimy o doprecyzowanie jaką dawkę należy wycenić ?” 

Odpowiedź:       Preparat należy wycenić w dawce 20 mg. 


DAT.373.1.7.2015                                                                Gniezno, dnia 29.10.2015r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w  Gnieźnie

Pytanie 1

„Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie leku Convival Chrono tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500mg x 50szt w miejsce  Depakine Chrono 500mg tabl. o przedłużonym uwalnianiu – pozycja 104 i ValproLek 500mg tabl. o przedłużonym uwalnianiu pozycja 369 – w załączeniu przesyłam karty charakterystyki obu produktów”

Odpowiedź:

            Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie leku Convival Chrono tabl. o

             przedłużonym uwalnianiu 500mg x 50szt w miejsce  Depakine Chrono 500mg tabl.

             o przedłużonym uwalnianiu (poz. 104 w załączniku Nr 1 do SIWZ) z odpowiednim

             przeliczeniem ilości.

            Na drugą część pytania została udzielona odpowiedź pismem z dnia 28.10.2015r.

             Nr DAT.372.1.6.2015 przesłanym e’mailem, listownie oraz umieszczonym na stronie

              internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2

„W jakiej dawce należy wycenić Goprazol poz. 167”

Odpowiedź:

              Odpowiedź na to pytanie została udzielona pismem z dnia 28.10.2015r.

              Nr DAT.372.1.6.2015 przesłanym e’mailem, listownie oraz umieszczonym na stronie

               internetowej Zamawiającego.

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:29  Strona ZOL Gniezno