Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 

Ogłoszenia - Archiwum

 

O g ł o s z e n i e

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na

WYMIANĘ SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POŻARU W POMIESZCZENIACH ZAKŁADU OPIEKUŃCZO –LECZNICZEGO w GNIEŹNIE

 Zapytanie ofertowe Nr DAT.373.149.2015

                Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„Primblue” Radosław Górski

62 – 200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 6

Cena oferty brutto: 85.674,42 zł

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i 42/100)

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki i jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Ponadto informujemy, że do terminu składania ofert, tj. do dnia 20.05.2015r. do godz. 900 wpłynęło dziewięć ofert, z czego pięć odrzucono (nie spełniały wymogów Zamawiającego).

Gniezno, dnia 28.05.2015r.

 

 

   

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:29  Strona ZOL Gniezno