Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 

Ogłoszenia - Archiwum

 

DAT.37.149.2015            Gniezno, dnia 07.05.2015r.                          

Zapytanie  ofertowe

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – tekst jednolity Dz.U.2013.907 ze zm.)

I.                    Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie, polegająca na:

  1. demontażu i utylizacji elementów istniejącego systemu sygnalizacji pożaru:

a) centrali sygnalizacji pożaru CSP-38                    -     1 szt.

b) jonizujących czujek dymu DIO-31A2                  - 130 szt.

c) optycznych czujek dymu DOR-35                       -   21 szt.

d) temperaturowych czujek dymu TUP-35              -     3 szt.

e) ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP                      -   21 szt.

f) ściennych sygnalizatorów akustyczno-głosowych  -   4 szt.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację w/w  urządzeń.

  1.  zakupie i montażu w miejscu zdemontowanych urządzeń, wykorzystując istniejące przewody:

a) centrali pożarowej 4 – pętlowej (4 linie dozorowe)  -    1 kpl;

b) optycznych czujek dymu  wraz z gniazdami             - 154 kpl.

c) ręcznych ostrzegaczy pożaru                                 -   21 szt.

    ( w tym: 11 szt. wewnętrznych i 10 szt. zewnętrznych)

d) ściennych sygnalizatorów akustyczno-głosowych  -   8 szt.

Urządzenia powyższe winny posiadać aktualne certyfikaty CN BOP i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymogom Zamawiającego.

        3.  podłączeniu centrali do urządzenia transmisji alarmów;

4.      opracowaniu dokumentacji projektowo-powykonawczej, zatwierdzonej przez rzeczoznawcę;

5.      uruchomieniu sygnalizacji;

6.      odbiorze sygnalizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie;

7.      przeszkoleniu personelu obsługującego centralę p-poż.

II.                 Prowadzenie robót odbywać się będzie podczas normalnej działalności Zakładu.

III.               Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, minimum 24 miesiące

             licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje roboty oraz

             zamontowane urządzenia.

IV.              Przedmiot zamówienia obejmuje dokonywanie nieodpłatnych przeglądów technicznych i konserwacji (w tym również wymiana uszkodzonych i zużytych elementów) w okresie zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji.

V.                 Wykonawca poda wysokość kosztów kwartalnych przeglądów pogwarancyjnych.

1.      Na przeprowadzanie przeglądów pogwarancyjnych zostanie sporządzona z Wykonawcą

odrębna umowa

  1. Wykonawca określi czasokres obowiązywania stałej ceny za przeprowadzanie  przeglądów kwartalnych .
  2. Wykonawca określi wskaźnik ewentualnego wzrostu ceny kwartalnego przeglądu – waloryzacja nie częściej niż raz w roku.

VI.    Termin realizacji zamówienia:

    - Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w formularzu ofertowym -

VII.    Kryteria oceny ofert:

- cena brutto                - 100%

VIII.   Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia: przelew po zakończeniu i

            odbiorze technicznym robót w terminie 7 dni od daty złożenia faktury.

IX.     Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych robót odpowiadających swoim rodzajem i  

           wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich

           trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy

           okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

X.       Wykonawca winien zapoznać się z istniejącą sygnalizacją p-poż., po uprzednim telefonicznym

           uzgodnieniu z p. Grzegorzem Plutą – tel. 61/426-24-55 w. 216.

XI.     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 2) do dnia 20.05.2015r.

    do godziny 900.

XII.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana na stronie internetowej

             Zamawiającego  - www.zolgniezno.com.pl  w terminie do dnia 31.05.2015r.

XIII.     Po wyborze oferty Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest dostarczyć: 

              1.  kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności    

                   gospodarczej,

 2.  polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest

      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

      gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

    

XIV.    Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału lub kserokopii  

      poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do

      reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

XV.     W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną liczbowo i słownie .

XVI.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania ogłoszenia oraz warunków

       postępowania bez podania przyczyny.

XVII.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62 – 200  Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 27

       i oznaczyć:

                  „Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru”

 

XVIII .  Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest :

              Grzegorz Pluta – pok. Nr 9,   tel. 61/426 24 55 w. 216 w godz. 900 – 1400.

 

 

Załączniki pliki do pobrania:   1 – wzór oferty

                                            2 – wzór umowy

 

 

 

   

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:29  Strona ZOL Gniezno