Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 
Data zamieszczenia 15.03.2004

Gniezno, dnia 15.03.2004r.


OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO


Zakład Opiekuńczo  Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 62 – 200  Gniezno, Ul. E. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 061 4262455, fax 061 4262458, e-mail: zol@zolgniezno.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków psychotropowych, ogólnych, płynów infuzyjnych, dezynfekcyjnych, sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych  (PKWiU: 24.42.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany)  - 2004.06.01.  -  2007.05.31.

Wadium  -  10.000,-zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

     cena (koszt)             - 90%
    
rabat                        - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 9,  lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Grzegorz Pluta, tel. 061 4262455 w. 16, lok. 9, w godzinach 1000  -  14 00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2004r. o godzinie 09 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2004r. o godzinie 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 1.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie  art. 24 ust. 1i 2 spełniający wymogi  art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Gniezno, dnia 30.04.2004r.

OGŁOSZENIE
O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

              Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 62 – 200 Gniezno, ul. El. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 0-61 426 – 24 – 55,   fax: 0-61 426 – 24 – 58,  e-mail: zol@zolgniezno.com.pl

informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę leków psychotropowych, ogólnych, płynów infuzyjnych, dezynfekcyjnych, sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 38,  poz. 14287 z 2004r.

Złożono 1 ofertę, z czego wykluczono lub odrzucono: 0

Wybrano ofertę firmy:

PG  CEFARM-POZNAŃ Sp. z o.o.    60-320 Poznań, ul. Bułgarska 59/61

Cena oferty (z VAT) : 792.320,98 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt
dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych 98/100)

Rabat:  1%  (słownie: jeden procent)

 

          ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno