Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia-Archiwum

  

SK.1101.1.2013

OGŁOSZENIE

KONKURSU OFERT NA  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE PSYCHIATRII

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 z póżn. zm.).                                                                                                                                                        DYREKTOR ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 27, 62-200 GNIEZNO,  tel. 61 4262455, fax : 61 4262458, www.zolgniezno.com.pl, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne - pełnienie dyżurów lekarskich z zakresu psychiatrii, na rzecz 190 pacjentów Oddziału Stacjonarnego Psychiatrycznego.                     

·        Oferty mogą składać wymienieni w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

·        Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można pobrać ze strony internetowej   www.zolgniezno.com.pl

·        Oferty należy składać -  w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej  napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii – pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrycznym ”. do dnia 14.06.2013r. do godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w  sekretariacie  pokój nr 2

·        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w sali konferencyjnej pokój nr 1 dnia 14.06.2013r. o godzinie 12:30.

·        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia nie później niż w ciągu  4 dni od daty otwarcia ofert.

·        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy  ogłoszeń Zakładu i na stronie internetowej Zakładu: www.zolgniezno.com.pl

·        Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

·        Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu,     unieważnienia na każdym jego etapie oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

·        Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art.153 i art. 145 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2008.164.1027 z późn. zm.).   

·        Osobą upoważnioną do kontaktów jest kierownik działu medycznego

      – tel. 660 686 380.

 

Gniezno, dnia 05.06.2013r.

 

 Szczegółowe Warunki Konkursu

POBIERANIE

 Formularz Ofertowy

POBIERANIE

 Oświadczenie Oferenta

POBIERANIE

Umowa

POBIERANIE

Harmonogram

POBIERANIE

 

 

   ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno