Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

DAT. 373.318.2012

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

(na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – tekst jednolity Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.)

 1. Przedmiot zamówienia:

Wymiana szyb na szyby bezpieczne – P3

 1. Opis przedmiotu zamówienia

   1).  Przedmiotem zamówienia jest wymiana szyb w oknach zespolonych z pcv oraz w   drzwiach z pcv na szyby bezpieczne typu P3 od strony wewnętrznej.– pakiet 24

                (3/3/1/14/4)

          2).  Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia:  306 m2 szyb, ( 118 szt. okien i

                13 szt. drzwi).

          3). W koszcie wymiany 1 m2 szyby należy ująć koszt:

                a) demontażu istniejącej szyby z ramy okiennej

                b) montażu szyby w ramie okiennej

                c) koszt szyby

                d) pomiaru

      3.   Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest dokonać

            dokładnych pomiarów szyb przeznaczonych do wymiany.

      4.   Gwarancja na wykonaną usługę winna obejmować okres nie krótszy niż 24 miesiące,

            licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

5.   Termin realizacji zamówienia:  do dnia 31.10.2012r.

6.   Kryteria oceny ofert:

- cena 1 m 2  szyby  = 100%

 

            W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z jednakową ceną, wybrana zostanie

            oferta z najdłuższym okresem gwarancji.

7.   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 2) do dnia 25.09.2012r.   

      do godziny 900

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 1) w dniu 25.09.2012r. o godzinie 915
 1. Do oferty należy załączyć  aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej   potwierdzający, że działalność Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania ofert;
 1. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.
 1. W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną liczbowo i słownie .
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania ogłoszenia oraz warunków postępowania.
 1. Wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i parafować.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres:

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

     i oznaczyć:

Wymiana szyb na szyby bezpieczne P3 

 1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest :

Grzegorz Pluta – pok. Nr 9,   tel. 61/426 24 55 w. 216 w godz. 900 – 1400.

 Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy

Gniezno, dnia 17.09.2012r.

 

 

Oferta

Załącznik nr 1

 Umowa

Załącznik nr 2

 

 

 

 

      ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno