Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIPOgłoszenia - Archiwum

 

DAT. 372.311.2012                                                               Gniezno, dnia 17.09.2012r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Zamówienie publiczne:  zapytanie ofertowe o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14.00 euro na dostawę, instalację i uruchomienie 10 sztuk zestawów komputerowych.

Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

                          Ul. E. Orzeszkowej 27

                          62 – 200  Gniezno

 Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę:

 

                         „INFOCENTRUM „ Sp. z o.o. Centrum Informatyki i Telekomunikacji

                          Firmy H. Cegielski – Poznań S.A.

                          Ul. 28 Czerwca 1956r. nr 230    61-485 Poznań

                        - cena oferty brutto:       21.451,20 PLN    

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i 20/100)

Uzasadnienie wyboru:

    

Oferta spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo dla Zamawiającego.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Liczba punktów

 w kryterium :  cena 100%

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3.

 

INFOCENTRUM Sp. z o.o. Centrum Informatyki i Telekomunikacji F-my H. Cegielski-Poznań S.A.

Ul. 28 Czerwca 1956r. nr 230  61-485 Poznań

 

HARDSOFT - TELEKOM   

JAROSŁAW KAŹMIERCZAK

Ul. Namysłowska 17/19  60-166 Poznań

 

PC  LAND  - Maciej Grzechowiak

Ul. Roosevelta 98    62-200 Gniezno

 

100

 

 

 

 

97,98

 

 

87,68

 

      ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno