Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia - Archiwum

DAT.373.311.2012

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

(na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – tekst jednolity Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie 10 szt. zestawów komputerowych

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

           W skład 1 zespołu komputerowego wchodzą:

 

a). System operacyjny:

 

     OEM  Windows 7 Home Premium SP 1 PL 1 PK

     DVD 32-bit EFC – 02033

 

b). Procesor:       Intel CORE I 3 – 2120  3,3 GHz BOX 3M LGA 1150

                                        BX80623I32120

 

c). Dysk twardy:  Western Digital  500 GB 3,5”  64 MB 7200 rpm

                                         SATA III   CAVIAR  WD 5000AZRX

 

d). Płyta główna:  ASUS P8H61-M LX S1155 H61 2DDR3

                                         GLAN (8CH) USB2  uATX

 

e). Pamięć RAM:  KINGSTON  DDR3 Hyper X Blu 8 GB/1600 (2x4GB)

                                          DUAL  CL 9-9-9-27

 

f). Obudowa:         Modecom  B40  - bez zasilacza (czarna)

 

g). Zasilacz:           Modecom FEEL 2 400W  120 FAN

 

h). Klawiatura + myszka (komplet):   Microsoft  Wireless  Desktop 800   2LF-00016

                                                            (czarne)

 

i). DVD:                2G Electronic  DVD-RW  RECORDER  WEW  SATA 22X

                             ( czarny)

j). Monitor:           SAMSUNG S22B300B   LED  

 1. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 25.09. 2012r.
 1. Kryteria oceny ofert:

- cena  100%

            W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z jednakową ceną, wybrana zostanie

             oferta z najdłuższym okresem gwarancji.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 2) do dnia 17.09.2012r. do godziny 900.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 1) w dniu 17.09.2012r. o godzinie 915
 1. Do oferty należy załączyć  aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej   potwierdzający, że działalność Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania ofert
 1. Gwarancja na dostarczony sprzęt winna obejmować okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.

W ofercie należy podać również warunki gwarancji (serwis, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne).

 1. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.
 1. W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną liczbowo i słownie .
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania ogłoszenia oraz warunków postępowania.
 1. Wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i parafować.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

     i oznaczyć:

Dostawa, instalacja i uruchomienie 10 szt. zestawów komputerowych

 

 1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest :

Grzegorz Pluta – pok. Nr 9,   tel. 61/426 24 55 w. 216 w godz. 900 – 1400.

 

 

Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy

Gniezno, dnia 10.09.2012r

Oferta

Załącznik nr 1

 Umowa

Załącznik nr 2

     ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno