Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia - Archiwum

Gniezno, dnia 12.09.2012r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamówienie publiczne:  przetarg nieograniczony na migrację SIMPLE  SYSTEM  do wersji 

                                        SIMPLE  ERP

 

 

Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

                          Ul. E. Orzeszkowej 27

                          62 – 200  Gniezno

 

                         Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na migrację SIMPLE SYSTEN do wersji  SIMPLE  ERP wybrano ofertę:

 

                         „KONSULTANT  KOMPUTER” Sp. z o.o.

                         Ul. Szamotulska 44

                         60 – 366   Poznań

 

                        - cena oferty brutto:       151.652,85 PLN

(słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 85/100)

                       

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Liczba punktów

 w kryterium :  cena 100%

 

1

 

„KONSULTANT KOMPUTER” Sp. z o.o.

Ul. Szamotulska 44

60 – 366  Poznań

 

 

100

 

     ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno