Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum

Gniezno, dnia 01.12.2011r.

OGŁOSZENIE

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27 na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011roku (Dz.U.2011.112.654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii dla:

·        80 pacjentów odcinek I       - 1 lekarz,  równoważnik 1 etat,

·        78 pacjentów odcinek II       - 1 lekarz,  równoważnik 1 etat,

·        32 pacjentów odcinek III      - 1 lekarz,  równoważnik 0,5 etatu.

Dokumenty dotyczące konkursu ofert udostępnione są w siedzibie Zakładu – sekretariat pokój Nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, nr telefonu 614262455 oraz na stronie internetowej www.zolgniezno.com.pl.

Oferty należy składać do dnia 09.12.2011r. godziny 930  w sekretariacie Zakładu pokój Nr 2.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 09.12.2011r. godzinę 1000.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zakładu  sala konferencyjna pokój Nr 1.

Rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu i stronie internetowej w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego. 

 

 

 Warunki konkursu

POBIERANIE

 Umowa

POBIERANIE

 Oferta

POBIERANIE

Regulamin

POBIERANIE

 

       ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


 Strona ZOL Gniezno