Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 


 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym
Dostawa leków i materiałów medycznych
        Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 330506 –2011                 data zamieszczenia: 12.10.2011 

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

 Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

 Specyfikacja

Specyfikacja

 Średnioroczne zużycie leków i materiałów medycznych

Załącznik 1

Oferta

Załącznik 2

 Umowa

Załącznik 3

Oświadczenie

Załącznik 4

Wykaz wykonywanych dostaw

Załącznik 5

Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu leków i materiałów medycznych

Załącznik 6

Zamieszczono na stronie 12.10.2011

Gniezno, dnia 18.10.2011r.

                                   Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27, działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z  zapytaniem przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i materiałów medycznych, udziela wyjaśnień:

treść zapytania:

„1. Ze względu na brak istniejących odpowiedników na rynku polskim w Załączniku nr 1

      poz. 168 Klozapol 100 mg, oraz poz. 313 Tisercin tabl., czy Zamawiający wyrazi zgodę

      na wydzielenie ww pozycji, co umożliwi jedynemu producentowi ww preparatów

      przystąpienie do przetargu oraz zaproponowanie bardzo korzystnej ceny.”

Odpowiedź :

      Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji zawartych w pytaniu.

treść zapytania:

„2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Załącznika nr 1 poz. 232, 233 Olanzin,

    co umożliwi wiodącemu producentowi leków generycznych przystąpienie do przetargu

     oraz może obniżyć koszty zakupu Zamawiającego.”

Odpowiedź:

     Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji zawartych w pytaniu.

  

 Zgodnie z punktem V podpunkt 13 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  

 częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

Gniezno, dnia 20.10.2011r.

                                   Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27, działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z  zapytaniem przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i materiałów medycznych, udziela wyjaśnień:

treść zapytania:

„Czy Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych wyrazi zgodę na zaoferowanie tańszych, równoważnych produktów ?

w pakiecie nr  1     pozycja 147           -     Gensulin M30  100 j.m. ( 5 wkład. x 3 ml.)

w pakiecie nr  1     pozycja 159           -     Gensulin N  100 j.m. ( 5 wkład. X 3 ml.)

w pakiecie nr  1     pozycja 209           -     Gensulin M30  100 j.m. ( 5 wkład. X 3 ml.)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę leków wymienionych w pozycjach 147, 159, 209 załącznika nr 1 do SIWZ.  Ze względu na skuteczność terapeutyczną nie jest obecnie zalecana zmiana ordynowanych preparatów u pacjentów. Pacjentom po leczeniu w oddziałach szpitalnych zostały zalecone przez specjalistów diabetologów leki wymienione w pozycjach 147, 159, 209 załącznika nr 1 do SIWZ.

 

       ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno