Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 


Gniezno, dnia 06.09.2008r.

O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
 

I. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF) Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja
Leki do przetargu Załącznik 1
Oferta Załącznik 2
Umowa  Załącznik 3
Oświadczenie  Załącznik 4
Obroty, zyski  Załącznik 5
Wykaz dostaw  Załącznik 6

 


Gniezno, dnia 23.10.2008r.

O G Ł O S Z E N I E
O     W Y B O R Z E    O F E R T Y

 I.                  Zamawiający:  

1. Nazwa:

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

2. Adres:

Ul. E. Orzeszkowej 27

3. Kod pocztowy:

62 – 200  Gniezno

4. Miejscowość:

Gniezno

5. Województwo:

wielkopolskie  

 II.               Przedmiot zamówienia:

          Dostawa leków i produktów medycznych dla Zakładu 
        Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie.

III.              Zamówienie było opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
             Europejskiej Nr 2008/ S 175 – 233251 z dnia 10.09.2008r.,
             na stronie internetowej Zamawiającego: 
             www.zolgniezno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
             Zamawiającego w dniach od 05.09.2008r. do 15.10.2008r.

IV.            Wybór oferty:

1.     Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) Nazwa : Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. -
                Oddzial w Łodzi  
b) Adres: Ul. Zbąszyńska 1  
c) Kod pocztowy:  91 – 342  Ł ó d ź  
d) Miejscowość:   Łódź  
e) Województwo: łódzkie

2.   Uzasadnienie wyboru oferty: wpłynęła jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu

3.    Cena brutto wybranej oferty:  1.307.684,78 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery 78/100 PLN).


  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


 Strona ZOL Gniezno