Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 

Gniezno, dnia 06.06.2007r.

O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
 

I. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

II. Tryb zamówienia:   przetarg  nieograniczony

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ :  www.zolgniezno.com.pl

Warunki uzyskania SIWZ:
-  w siedzibie Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500  do dnia 25.06.2007r. do godziny 900.
- na stronie internetowej Zamawiającego: do terminu otwarcia ofert
na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni

IV. Przedmiot zamówienia: dostawa wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie.

V. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

VI.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. Termin wykonania zamówienia: III kwartał 2007r.

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nadają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia.

X. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą złożyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi złożyć określone niżej dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, przedstawiające stan faktyczny i prawny (wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Z.U.S. lub K.R.U.S.  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione  nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.
4.  Pisemne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.1 i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych – załącznik Nr 4 do SIWZ.

XI. Kryteria oceny i ich znaczenie:   

  Sposób oceny ofert:

     a)   Kryteria  - cena   brutto   - 100%

            Opis kryteriów                                                      Znaczenie

            Cena   brutto (z podaniem VAT)                             100%

    b)  Sposób obliczania punktacji dla w/w kryterium odbywać się będzie wg  zależności:

                                  C n

C = ------------------ x 100 pkt x 1,0

Cr

gdzie: Cn   -   najniższa cena brutto

           Cr    -  rozpatrywana cena  brutto

XII. Termin związania ofertą: 30 dni. 
       Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 2 - do dnia 25.06.2007r. godz. 900.

XIV.  Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 1 -  dnia 25.06.2007r. godz. 1000 

XV.    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

XVI.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej – określa rozdział XV SIWZ.

 XVII.   Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06 czerwca 2007r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

SIWZ - agregat prądotwórczy


Gniezno, dnia 04 lipca 2007r.


Z a w i a d o m i e n i e
o  wyborze  oferty


            
Zamawiający – Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. Orzeszkowej 27 zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro, na  udzielenie zamówienia na dostawę wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie, że została wybrana oferta nr 8:

- Wykonawca:  „ZOLMOT-METALZET” Jacek i Barbara Zielińscy
- Adres:             62 – 025 Kostrzyn, ul. Okrężna 3 

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy wybranego jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
Cena  oferty  brutto – 71.370,00 PLN.

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


 Strona ZOL Gniezno