Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 

Gniezno, dnia 25.01.2007r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości powyżej 211.000 euro

 

I. Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  - 62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

II. Tryb zamówienia:   przetarg  nieograniczony

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ: www.zolgniezno.com.pl

Warunki uzyskania SIWZ:

        -    w siedzibie Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od   800 do 1430
    
do dnia 09.03.2007r. 
-   na stronie internetowej Zamawiającego: do terminu otwarcia ofert
-    
na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni

IV. Przedmiot zamówienia: dostawa leków i produktów medycznych dla Zakładu
Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie 

V. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i produktów medycznych dla
 Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie:

      -         leków ogólnych
-         leków psychotropowych
-         środków i płynów dezynfekcyjnych
-         sprzętu jednorazowego użytku
-         środków pomocniczych – pieluchomajtek 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

VI.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII.  Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

                        - Główny przedmiot              -  24400000
                       
- Dodatkowy przedmiot         -  24431000
                                                                
-  24460000
                                                                
-  24490000
                                                                 
-  33141000

IX. Termin wykonania zamówienia:              01.06.2007r. – 31.05.2011r.

X. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nadają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia.

XI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą złożyć Wykonawcy w celu       potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określone w SIWZ.

Wykonawca musi złożyć określone niżej dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, przedstawiające stan faktyczny i  prawny (wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej. Jeżeli o zamówienie ubiega się konsorcjum należy dołączyć pełnomocnictwo    ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu,  stosownie do treści art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8  ustawy -  Prawo zamówień publicznych, wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności     lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie    wcześniej, niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Z.U.S. lub K.R.U.S.  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub   zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na     raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu       wystawione  nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

6.  Pisemne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o spełnieniu warunków określonych w art.       22 ust. 1  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych – załącznik Nr 4 do SIWZ.

 7.  Pisemne oświadczenie, że oferowane przez Wykonawcę leki i produkty medyczne są   dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami (ustawa – Prawo  farmaceutyczne i ustawa o wyrobach medycznych) i posiadają wszelkie wymagane zgody.

 8. Koncesja na prowadzenie działalności farmaceutycznej.

 9. Zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi.

10. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej      działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 PLN.

11.  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w  których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

12. Bilans  oraz rachunek zysków i strat za okres ostatnich trzech lat obrotowych (2003 – 2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten  okres. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z  przepisami o rachunkowości – również opinię o badanym sprawozdaniu. Wykonawcy nie zobowiązani do  sporządzania  sprawozdania finansowego składają dokument określający obroty, zysk, zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat  obrotowych (2003 – 2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – wg załącznika N r 5 do SIWZ.

13. Wykaz wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed  dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, odpowiadających  swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z  załączeniem referencji – wg załącznika Nr 6 do SIWZ.

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium     Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1  2, 3 , 4 i 5    winien złożyć dokumenty określone w § 2 rozporządzenia   Prezesa Rady Ministrów z  dnia 19 maja 2006r. w sprawie  rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z 2006)

XII. Wadium:

1.  Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium  w wysokości 10.000,00,-PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN). Zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

          a/  pieniądzu
          b/  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
                oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
                zawsze poręczeniem pieniężnym
          c/  gwarancjach bankowych
          d/  gwarancjach ubezpieczeniowych
          e/  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
              
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
               Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 
              
późniejszymi zmianami)

3.       Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK I Oddział w Gnieźnie Nr 95  1090 1375 0000 0000 3700 4330 lub wpłacić w kasie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie. 

4. Termin wniesienia wadium ustala się na dzień  09 marca 2007r. do godziny 14 00.

          Za datę wniesienia wadium uważać się będzie dzień wpływu środków na
          konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji  lub poręczenia na
          ręce Zamawiającego w siedzibie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w
          Gnieźnie przy ul. E. Orzeszkowej 27 pok. nr 4.

5.   Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą podany w specyfikacji.

6.   Oferta, która nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w specyfikacji będzie przez Zamawiającego odrzucona.

7.   Zwrot i utrata wadium – zgodnie z art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XIII. Kryteria oceny i ich znaczenie:   

  Sposób oceny ofert:

     a)   Kryteria  - cena oferty  brutto   - 100%

                            Opis kryteriów                       Znaczenie

               Cena brutto (z podaniem VAT)            100%

    b)        Sposób obliczania punktacji dla w/w kryterium odbywać się będzie wg 

          zależności:

  C n

C = ------------------ x 100 pkt x 1,0

Cr

gdzie: Cn   - cena oferty najniższej,   Cr - cena oferty rozpatrywanej

 

XIV. Termin związania ofertą:    60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XV. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 2
 –        do dnia 12.03.2007r. godz. 900.

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 1
 -         dnia 12.03.2007r. godz. 1000      

XVII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej –określa rozdział XVII SIWZ.

 XIX.   Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów  - nie dotyczy.

 XX.   Zawarcie umowy ramowej  - nie dotyczy.

     XXI. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25 stycznia 2007r.

ZAŁĄCZNIKI:

- Specyfikacja - Leki - 2007
- Załącznik nr 1 - leki
- Załącznik nr 2 - oferta
- Załącznik nr 3 - umowa
- Załącznik nr 4 - oświadczenie
- Załącznik nr 5 - obroty, zyski
- Załącznik nr 6 - wykaz dostaw
- Załącznik nr 7 - SIWZ - wyjaśnienia - leki

Wyjaśnienie  do treści SIWZ
Treść zapytania Wykonawcy:

"W nawiązaniu do art. 38 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych zwracamy się z
zapytaniem dot. SIWZ na dostawę leków

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Załącznika "Średnioroczne zużycie
leków i produktów medycznych" preparatów dezynfekcyjnych:

  -     poz. 6     - Aerodesin 2000

  -     poz. 215 - Medicarine

  -     poz. 300 - Rafasept

  -     poz. 323 - Septyl R

  -     poz. 324 - Skinman Soft

  -     poz. 325 - Skinsept Pur

 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Wydzielenie środków
 dezynfekcyjnych do innego pakietu umożliwi przystąpienie do przetargu
 większej ilości oferentów specjalizujących się w dostawach tych środków,
 a co się z tym wiąże umożliwi uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen na
 ten asortyment".

 Wyjaśnienie Zamawiającego:

 Zamawiający nie zamierza wydzielać z zamówienia oddzielnego pakietu
 obejmującego środki dezynfekcyjne. Rozdział V punkt 13 SIWZ jednoznacznie

 określa stanowisko Zamawiającego.

 Dlatego postanowiono jak wyżej.

 Gniezno, dnia 06.02.2007r.


Gniezno, dnia 14.03.2007r.

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE  OFERTY

I.                   Zamawiający:

1. Nazwa: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdr. 
2. Adres:               ul. E. Orzeszkowej 27
3. Kod pocztowy:   62 – 200  Gniezno
4. Miejscowość:      Gniezno
5. Województwo:   wielkopolskie

 II.                Przedmiot zamówienia:   dostawa leków i produktów medycznych

III.             Zamówienie było opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2007/S19-022192 z dnia 27.01.2007r., na stronie internetowej Zamawiającego: www..zolgniezno.com.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 IV.              Wybór oferty:

 1.      Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) Nazwa:                   PGF CEFARM-POZNAŃ Sp. z o.o.
b) Adres:                    ul. Bułgarska 59/61
c) Kod pocztowy:        60 – 320 
d) Miejscowość:           Poznań
e) Województwo:       wielkopolskie

2.      Uzasadnienie wyboru oferty:  wpłynęła jedna ważna oferta.

3.      Cena brutto wybranej oferty:  1.126.380,60 PLN

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


 Strona ZOL Gniezno