Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 

Data zamieszczenia 29.11.2006

Gniezno, dnia 29.11.2006r.

 O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości powyżej 211.000 euro

 

I. Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  - 62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27                            Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

II. Tryb zamówienia:   przetarg  nieograniczony

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ :                www.zolgniezno.com.pl

       Warunki uzyskania SIWZ:

-  w siedzibie Zamawiającego: do dnia   05.01.2007r. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500

- na stronie internetowej Zamawiającego: do terminu otwarcia ofert.

-  na wniosek Wykonawcy  Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni

SIWZ Zamawiający przekazuje nieodpłatnie.

IV. Przedmiot zamówienia: usługi żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

V. Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest :

1. Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia do Zakładu   Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie dla około 190 pacjentów;
2. Odbiór pojemników i termosów po każdym spożytym posiłku
3. Mycie i wyparzanie termosów w  siedzibie Wykonawcy
4. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

VI.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII.  Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

                        - Główny przedmiot               -  55321000
                       
- Dodatkowy przedmiot         -  55521200

IX. Termin wykonania zamówienia:              01.02.2007r. – 31.12.2010r.

X. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają wymagania określone w SIWZ:

1.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub        czynności, jeżeli ustawy nadają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

XI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia  warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określone w SIWZ.

Wykonawca musi złożyć wymagane niżej dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie     do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają     wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,     przedstawiające stan faktyczny i prawny (wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej. 

2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8  ustawy -  Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Z.U.S. lub K.R.U.S. potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej     działalności ( suma gwarancyjna na jeden wypadek ubezpieczeniowy – minimum 200.000 PLN).

7. Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego dotycząca wykonywania  działalności w zakresie żywienia (dotyczy kuchni wraz z  zapleczem) 

8. Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego dotycząca środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności.

9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w  których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 

10. Bilans oraz rachunek zysków i  strat za okres ostatnich trzech lat obrotowych (2003 – 2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega  badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o  badanym sprawozdaniu. 
Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego  składają dokument określający obroty, zysk, zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat obrotowych – 2003 – 2005, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – wg załącznika Nr 5 do SIWZ

11.  Pisemne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24  ust.1 i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

12.  Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo  zamówień publicznych.

13. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z     informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia   -  wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

14. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że osoby wykonujące przedmiot  zamówienia legitymować się będą w czasie trwania zamówienia aktualnymi  badaniami lekarskimi, dopuszczającymi ich do pracy w kontakcie z żywnością.

15. Wykaz urządzeń (wyposażenie kuchni, zmywalni, urządzenia do wyparzania itp.) i środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych do  wykonania zamówienia – wg załącznika Nr 6 do SIWZ.

16.  Wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed  dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z  załączeniem referencji – wg załącznika Nr 7 do SIWZ.

17.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1, 2, 3 ,4 i 5 – winien złożyć dokumenty określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie  rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z 2006r).

XII. Wadium:

1.     Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia  wadium  w wysokości 40.000,00,-PLN (słownie: czterdzieści tysięcy      00/100 PLN). Zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień      publicznych, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.     Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a/  pieniądzu
b/  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze    poręczeniem pieniężnym
c/  gwarancjach bankowych
d/  gwarancjach ubezpieczeniowych
e/  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej    Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z             późniejszymi zmianami)

3.     Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK I Oddział w Gnieźnie Nr 95  1090 1375 0000 0000 3700 4330 lub wpłacić w kasie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie. 

4. Termin wniesienia wadium ustala się na dzień  05 stycznia 2006r. do      godziny 14 00.

Za datę wniesienia wadium uważać się będzie dzień wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji  lub poręczenia na ręce Zamawiającego w siedzibie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie przy ul. E. Orzeszkowej 27 pok. nr 4.

5.Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą      podany w specyfikacji.

6. Oferta, która nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą     wadium na warunkach określonych w specyfikacji będzie przez     Zamawiającego odrzucona.

7. Zwrot i utrata wadium – zgodnie z art. 46 ustawy - Prawo zamówień     publicznych.

XIII. Kryteria oceny i ich znaczenie:   

1.    Sposób oceny ofert:

     a) Kryteria  - cena jednego osobodnia brutto   - 100%

                            Opis kryteriów                       Znaczenie

               Cena brutto (z podaniem VAT)            100%

    b)  Sposób obliczania punktacji dla w/w kryterium odbywać się będzie wg             zależności:

  C n

C = ------------------ x 100 pkt x 1,0

Cr

gdzie: C n - cena oferty najniższej,   Cr - cena oferty rozpatrywanej

XIV. Termin związania ofertą:    60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 2
        do dnia 08.01.2007r. godz. 900.

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 1
-         dnia 08.01.2007r. godz. 1000 

XVII.     Pouczenie o środkach ochrony pranej - określa rozdział XVIII  SIWZ.

XVIII.  Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.

XIX.        Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

XX.            Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

XXI.        Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29 listopada 2006r. o godzinie 1136.

SPECYFIKACJA - ŻYWIENIE 2006.doc (157 KB)

Załącznik nr 1 - normy żywienia.doc (33.50 KB)

Załącznik Nr 2 - Oferta.doc (25 KB)

Załącznik Nr 3 - umowa.doc (83 KB)

Załącznik nr 4 - potencjał kadrowy.doc (25 KB)

Załącznik nr 5 - obroty, zyski.doc (23 KB)

Załącznik Nr 6 do SIWZ- wykaz urządzeń.doc (21 KB)

Załącznik Nr 7 do SIWZ- wykaz usług.doc (21.50 KB)

Załącznik do wyjaśniania SIWZ  (54.50 KB)

Wyjaśniania SIWZ  (31.50 KB)


Gniezno, dnia 09.01.2007r.

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE  OFERTY

I. Zamawiający:

1. Nazwa: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład                Opieki  Zdrowotnej, 

2. Adres: ul. El. Orzeszkowej 27

3. Kod pocztowy:  62-200

4. Miejscowość:    Gniezno

5. Województwo:  wielkopolskie

II.  Przedmiot zamówienia: usługi żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

III. Zamówienie było  opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr  2006/S228-244791 z dnia 30.11.2006r.,na stronie internetowej Zamawiającego:    www.zolgniezno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

IV. Wybór oferty:

       1. Wykonawca, którego oferta została wybrana

                     a) Nazwa: PPH-U Eksport-Import „MARTINA” M. Walczak

                     b) Adres:              Ul. Mickiewicza 37

                     c) Kod pocztowy:   88 - 400

                     d) Miejscowość:     Żnin

                     e) Województwo:   kujawsko-pomorskie

2.      Uzasadnienie wyboru oferty: wpłynęła jedna ważna oferta

3.      Cena wybranej oferty:  9,95 PLN brutto/1 osobodzień żywienia

 

 

        ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno