Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 

Data zamieszczenia 07.11.2006

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

1. Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  - 62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb zamówienia:   przetarg  nieograniczony 

3. Adres strony internetowej zamawiającego:  www.zolgniezno.com.pl 

4. Przedmiot zamówienia: dostawa bonów towarowych dla pracowników  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

6. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 05 grudnia 2006r. 

7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający   warunki dodatkowe, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Kryteria oceny:   

   - termin ważności bonów towarowych                                 - 70%

   - liczba punktów sprzedaży na terenie woj. wielkopolskiego  - 30%

9. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie,                                                           ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 2

        do dnia 23.11.2006r. godz. 900

10. Termin związania ofertą:  20 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej. 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie,                                                           ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 1

 - dnia 23.11.2006r. godz. 1000.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa bonów towarowych dla pracowników  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  w Gnieźnie.

Wykonawca  ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest zapoznać się  z całością niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorem umowy określającym  warunki, na jakich zostanie zawarta.

I. Zamawiający :   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
                              62-200  Gniezno, ul. Orzeszkowej 27                                                                  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                              NIP  784-19-00-987    REGON    639815948
                              Tel. 0-61 426 – 24 – 55     Fax: 0-61 426 – 24 - 58

II. Tryb udzielenia zamówienia :

Przetarg nieograniczony o  równowartości poniżej  60.000 euro.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych przez Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie, w ilościach:

- 100 szt. x 50,00 PLN

- 1.631 szt. x 20,00 PLN

IV. Termin wykonania zamówienia:    do dnia 05 grudnia 2006r.

 V.  Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwa muszą złożyć podpisy wraz z pieczątką na :

         a/  wszystkich stronach oferty

         b/  wszystkich załącznikach

         c/  w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany

 3. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres, podpisane przez osoby  reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

 4. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i parafować.

 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres :


Zakład Opiekuńczo Leczniczy 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

62 – 200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

 i oznaczyć :

                     „Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych”

-Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert-

   7. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA.

8. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą  być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez  Wykonawcę.

10. W celu uniknięcia ewentualnych sporów w odczytaniu oferty, zobowiązuje się Wykonawców do napisania całości oferty pismem maszynowym lub na komputerze pod rygorem jej odrzucenia.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

12 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

13. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmiotu występującego wspólnie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15. Przygotowanie oferty niezgodnie z wymogami Zamawiającego spowoduje jej odrzucenie.

16.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być  opatrzone klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 211  ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.  211 z 1993r. z późniejszymi zmianami) ‘’ i załączyć jako końcowe strony oferty umieszczone w osobnej ofertówce, zachowując kolejność numeracji stron.

17. Oferta wraz z załącznikami powinna być zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zmianę jej zawartości bez  widocznych śladów naruszenia. 

18. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

19. Zamawiający ma obowiązek w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z:

                              a/ art. 24 ust. 1 i 2   - wykluczyć wykonawcę

                              b/ art. 89 ust. 1        - odrzucić ofertę

                              c/ art. 93 ust. 1        - unieważnić postępowanie

                              d/ art. 94 ust. 2        - dokonać ponownego wyboru oferty

 VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 VII.  Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą złożyć Wykonawcy

       w celu  potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia  warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określone w SIWZ.

Wykonawca musi złożyć wymagane niżej dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, przedstawiające stan faktyczny i prawny (wystawione nie wcześniej niż6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.

2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

3. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

4.  Pisemne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5.  Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo  zamówień publicznych.

6.   NIP

7.   Regon

8.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii.

9.  Dokumenty złożone w formie  kopii muszą być opatrzone klauzulą  „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę – pieczątka z podpisem wraz z datą poświadczenia.

10 . Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny       sposób.

11. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 VIII.        Wymagania Zamawiającego:

 1.  Pisemne oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

2 .  Pisemne oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z umową i przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień oraz warunków na jakich zostanie zawarta.

3.  Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi  wypełnić  formularz ofertowy – wg załącznika Nr1 do SIWZ

 IX.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z

         Wykonawcami.

 1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje  Zamawiający  i Wykonawca przekazywać  będą w formie pisemnej.          Zamawiający dopuszcza przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem ich niezwłocznego pisemnego potwierdzenia. Wszystkie ustawowe terminy liczą się od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.


3. Zamawiający udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem  otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim  Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania źródła zapytania.

4. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  jest Pan Grzegorz Pluta – nr pok. 9, tel. O61’426-24-55 w. 16 – w godz.   1000 – 1400.

5.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

6.Zamawiający nie przewiduje toku aukcji elektronicznej.

7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający umieszcza specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.zolgniezno.com.pl

 X. Termin związania ofertą:

         Termin związania ofertą wynosi 20 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 XI. Informacje dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert  

1. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2006r.  do godziny  9 00

2. Oferty należy złożyć w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gnieźnie ul. Orzeszkowej 27 w pokoju Nr 2 (sekretariat).

3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2006r. o godzinie  1000 w siedzibie Zamawiającego w Gnieźnie ul. Orzeszkowej 27 w pokoju Nr 1.

5.Otwarcie ofert jest jawne.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy oraz ceny ofertowe . 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia  wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

10.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  wykonawców, którzy złożyli oferty – zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

XII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny.

    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami i ich wagami :

      1.   termin ważności bonów towarowych :    T - 70  %  

      Kryterium:

                                badany oferowany termin   

        T =          najdłuższy oferowany termin         x 100 x 0,70     

2.     liczba punktów sprzedaży na terenie wojew. wielkopolskiego:  P – 30%

        Kryterium:

                      badana oferowana liczba punktów sprzedaży

        P =          największa liczba punktów sprzedaży              x 100  x 0,30

        Obliczenie:     T  +  P

 XIII. Udostępnianie oferty.

   1.  Udostępnianie oferty odbywać się będzie na poniższych zasadach:

        a/ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego

            pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty;

        b/ Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty, o czym

            niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę;

  2.  Zamawiający nie udostępni informacji stanowiących tajemnicę   przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione  innym uczestnikom postępowania i opatrzył klauzulą : „Nie udostępniać  innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę   przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 211 ust. 4 ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z 1993r. z późniejszymi  zmianami)”

 XIV. Informacje o formalnościach związanych z zawarciem  umowy:

         Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania. O dacie i miejscu  zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym  pismem.

 XV.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

 1.     Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności,  do której jest zobowiązany na podstawie ustawy można wnieść protest do Zamawiającego.

2.     Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

3.      Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia   zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie   portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

     4.  W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

5.  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181  ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

8. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

9.     Protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty – Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protesty inne niż w/w Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie.

11. W przypadku uwzględnienia protestu powtarza się oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

12. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu nie można zawrzeć umowy.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.    Wzór formularza oferty – załącznik Nr 1

2.     Projekt umowy – załącznik Nr 2

 Gniezno, dnia  07.11. 2006r.  


Gniezno, dnia 27.11.2006r.

OGŁOSZENIE 
O  WYBORZE  OFERTY

 I. Zamawiający:

1. Nazwa:            Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny
                          Zakład
Opieki  Zdrowotnej, 
2. Adres:             ul. El. Orzeszkowej 27
3. Kod pocztowy:  62-200
4. Miejscowość:    Gniezno
5. Województwo:  wielkopolskie 

II.  Zamówienie było  ogłoszone na Portalu UZP – Nr OWP/2006/11/09-2550493 oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

III. Wybór oferty

1. Wykonawca, którego oferta uzyskała największą ilość punktów i była 
    dla Zamawiającego najkorzystniejsza:

  1. Nazwa:             „Sodexho PASS Polska” Sp. z o.o.

  2. Adres:              Ul. Ostroroga 24E

  3. Kod pocztowy:   01 - 163

  4. Miejscowość:     Warszawa

  5. Województwo:   mazowieckie

2.   Kryteria oferty  wybranej                                                             

- termin ważności bonów                                           - 30.06.2099r.
- liczba punktów sprzedaży na terenie woj. wielkopolskiego    - 3760

  

Gniezno, dnia 27.11.2006r.

 

        ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno