Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 

Data zamieszczenia 26.10.2006

Gniezno, dnia 26.10.2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości powyżej 137.000 euro
 

1. Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  - 62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27 

2. Tryb zamówienia:   przetarg  nieograniczony 

3. Adres strony internetowej zamawiającego:  www.zolgniezno.com.pl 

4. Przedmiot zamówienia: usługi żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

6. Termin wykonania zamówienia:  01.01.2007r. – 31.12.2010r. 

7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wadium:   40.000 PLN

9. Kryteria oceny:    cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie,  ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 2                                                      –    do dnia 04.12.2006r. godz. 9.oo

11. Termin związania ofertą:    40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie,      ul. E. Orzeszkowej 27 – pok 1
      - dnia 04.12.2006r. godz. 1000.
 

Specyfikacja - żywienie 2006

Załącznik nr 1 - normy żywienia

Załącznik nr 2  - oferta

Załącznik nr 3 - umowa - żywienie

Załącznik nr 4 - potencjał kadrowy

Załącznik nr 5 - obroty, zyski

Załącznik nr 6 - doświadczenia zawodowe


Gniezno, dnia 13 listopada 2006 r.

Zawiadomienie
o wpłynięciu Protestu na treść ogłoszenia i postanowień SIWZ
przy udzielaniu Zamówienia na:
usługi żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie

Zamawiający:      Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie 62-200 Gniezno, ul. Orzeszkowa 27 na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2006 roku został wniesiony Protest, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Wykonawcy, którzy mają interes prawny mogą do upływu terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 3 pkt 2 ustawy PZP, przystąpić do toczącego się postępowania.

Załącznik:

Kopia Protestu

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4

Uwaga:

Treść niniejszego zawiadomienia warz z kopią Protestu podlega zamieszczeniu na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

  


Rozstrzygnięcie Protestu.

Gniezno, dnia 17 listopada 2006r.

                                             

Zamawiający:  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie 
ul. Orzeszkowa 27, 62-200 Gniezno

Protestujący:     IMPEL CATERING Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie zamówienia:
„usługi żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie” w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozstrzygnięcie Protestu.

Na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Protestu z dnia 7 listopada 2006 roku, doręczonego w dniu 9 listopada 2006 roku, a wniesionego przez Impet Catering Sp. z o.o. w Wrocławiu na treść:

- ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ w postępowaniu na udzielenie zamówienia: usługi żywienia pacjentów

Zamawiający postanawia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy PZP unieważnić postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: usługi żywienia pacjentów Zakładu opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie.

Uzasadnienie

Protestujący pismem z dnia 7 listopada 2006r wniósł Protest w dniu 09 listopada 2006r.na treść ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, zarzucając:

-     naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 art. 22, art. 36 oraz art. 41 pkt 7 ustawy PZP, oraz przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane przez to, że:

-     w ogłoszeniu o zamówieniu nie zostały określone warunki udziału w postępowaniu,

-     w treści SIWS w pkt VII ppkt 6 żądano zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu itp.),

-     w ppkt. 7 – tytułu prawnego do dysponowania lokalem (kuchnia z zapleczem) obejmujący cały okres obowiązywania umowy tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.,

-     w ppkt. 17 – wykaz stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej,

-     w ppkt. 19 – NIP,

-     w ppkt. 20 - REGON,

-     ppkt. 9 – pozytywnej opinii sanitarno-epidemiologicznej dotyczącej wykonywania działalności w zakresie żywienia (kuchnia wraz zapleczem),

-     ppkt. 10 – pozytywna opinia dotycząca środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności.

Z tych też względów w ocenie Protestującego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Zamawiający zważył co następuje:

Zarzuty podniesione w Proteście w szczególności dotyczące treści ogłoszenia oraz na treść SIWZ zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 41 pkt 7 ustawy PZP ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać „opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”. Treść ogłoszenia nie może podlegać zmianom w zakresie ustalonych w niej warunków udziału i dlatego też zarzut podniesiony przez Protestującego musi zasługiwać na uwzględnienie.

Ponadto żądanie przez Zamawiającego:

-     zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu,

-     wykazu stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, NIP, REGONU, opinii sanitarno-epidemiologicznej dotyczącej środków transportu do przewozu żywności i kuchni wraz z zapleczem

również w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605) jest nieuzasadnione. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający nie może w specyfikacji rozwinąć treści co do dokumentów żądanych np.:

-     w przypadku dostaw produktów mlecznych wykonawcy muszą spełnić wymogi ustawy
o wymaganiach weterynaryjnych itp.

Nadto Zamawiający może żądać wykazu wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (np. zakłady opieki zdrowotnej) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane.

Reasumując należy zwrócić uwagę, że niektóre ze składanych dokumentów mogą wymagać załączenia wskazanych w treści zapisu innych dokumentów potwierdzających spełnienie danego warunku, np. należytej staranności, odniesienia do podobnej wielkości co przedmiot zamówienia jak i jego wartości itp.

Pouczenie

Wykonawcy przysługuje środek odwoławczy – odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Termin do wniesienia odwołania wynosi 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.

Rozstrzygnięcie Protestu zamieszcza się na stronie internetowej.


 

        ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno