Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
  Data zamieszczenia 10.09.2003

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30.000 EURO

Zakład Opiekuńczo  Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
62 – 200  Gniezno, Ul. E. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 061 4262455, fax 061 4262458, email: zol@zolgniezno.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOL w Gnieźnie (PKWiU: 55.52.1)

Termin realizacji (wymagany)  - 2004.01.01.  -  2006.12.31.

Wadium  -  10.000,-zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
    
cena (koszt)             - 95%
    
warunki płatności    -   5%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 9, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Grzegorz Pluta, tel. 061 4262455 w. 16, lok. 9, w godzinach 0900  -  14 00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2003r. o godzinie 09 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2003r. o godzinie 11 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 1.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie  art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data zamieszczenia 22.10.2003

OGŁOSZENIE
O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

              Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 62 – 200 Gniezno, ul. El. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 0-61 426 – 24 – 55,   fax: 0-61 426 – 24 – 58,  e-mail: zol@zolgniezno.com.pl

informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOL w Gnieźnie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 133,     poz. 57394  z  2003r.

Złożono 3 oferty, z czego wykluczono lub odrzucono: 3

Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 72, poz. 664 z 2002r. z późniejszymi zmianami) z powodu wpłynięcia mniej niż dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu
 

        ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno