Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

                                                                            

Gniezno, 24.01.2019r.

DAT 373/II.1.2019

O g ł o s z e n i e

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie robót remontowych polegających na dostosowaniu istniejących pomieszczeń pralni ZOL na funkcje terapeutyczno-rekreacyjne.

            Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

ES-BUD Spółka z o.o.

Ul. Rycerska 43

62-200 Gniezno

 

Uzasadnienie wyboru:

            Oferta spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

     

                                                                Gniezno, dnia 23.01.2019r.

DAT. 372.1.7.2019

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2019r. pod nr 502035-N-2019

3. Przedmiot zamówienia: Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 2

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

Brutto/ ilość pkt.

 

Odległość

 

Czas reakcji     na reklamację

 

 

Dostępność do kuchni zastępczej

 

Razem

Ilość pkt.

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING

Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

 

 

 

48,42 pkt.

 

 

 

 

20  pkt.

 

 

 

 

10 pkt.

 

 

 

 

10 pkt.

 

 

 

 

88,42 pkt.

2.

 

Meridian`s

 Sp. z o.o.

Ul. Litewska 22 60-605 Poznań

 

 

 

60 pkt.

 

 

10 pkt.

 

 

2,50 pkt.

 

 

10 pkt.

 

 

82,50 pkt.

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Gniezno, dnia 17.01.2019r.

DAT 372.1.3.2019

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 17 Stycznia 2019r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 945.133,92 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

Warunek płatności:  14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Odległość

Czas reakcji na reklamację

(w godzinach)

 

Dostępność do kuchni zastępczej

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

 

 

 

945.133,92 zł

 

 

 

 

42 km

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

TAK

2.

 

Meridian`s

Sp. z o.o.

Ul. Litewska 22 60-605 Poznań

 

 

 

762.816,42 zł

 

 

50 km

 

 

60 min

 

 

TAK

 

 

DAT 373/II.1.2019  

                                                                                    Gniezno, dnia 10.01.2019

ZAPYTANIE   OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro netto, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Zamówienie wyłączone z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.

Wykonanie robót remontowych polegających na dostosowaniu istniejących pomieszczeń pralni ZOL na funkcje terapeutyczno-rekreacyjne.

 

Zapytanie ofertowe                            POBIERANIE

Załączniki do Zapytanie ofertowego POBIERANIE

DAT 372.1.2019

 

Ogłoszenie

o zamówienie publiczne

Usługę żywienia pacjentów

Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Nr. Ogłoszenia w  Biuletynu Zamówień Publicznych

 
Ogłoszenie nr 502035-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

 Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

          Ogłoszenie nr 502035-N-2019                     POBIERANIE

           OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA                                      POBIERANIE

           Ogłoszenie nr 540005178-N-2019 z dnia 09-01-2019 r.

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                    POBIERANIE

   Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  POBIERANIE

    Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

         Pytanie z dnia 10.01.2019r.                POBIERANIE

   Zmiana treści SIWZ nie prowadząca do zmiany ogłoszenia   POBIERANIE

DAT.373/II.5.2.2018                                                     Gniezno, dnia 21.12.2018

  

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Obsługę portierni przez 24h/dobę wraz z obsługą centrali automatycznej sygnalizacji pożaru.

 

1.    Zamawiający: Zakład Opiekuńczo–Leczniczy SP ZOZ  62-200 Gniezno, ul.E.Orzeszkowej 27

2.    Zapytanie ofertowe Nr DAT 373/II.5.2018 z dnia 14.12.2018r.

3.    Przedmiot zamówienia: Obsługa portierni przez 24h/dobę wraz z obsługą centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

4.    Dane o ofertach:

                       - liczba złożonych ofert:  5

                         Jedna oferta firmy Protect” Sp. z o.o. ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań wpłynęła po terminie składania ofert, została zwrócona bez otwierania Wykonawcy.

 

Nr oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto /ilość pkt

Ilość

Wykonanych

Usług

Razem

Ilośc pkt

 

1.

 

 

Spółdzielnia Dozór w Gnieźnie

Ul. Żwirki i Wigury 19a 62-200 Gniezno

 

 

54,60 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

94,60 pkt

 

2.

 

 

INNOVATIVE SECURITY SERVICES

Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 43 61-028 Poznań

 

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

3.

 

MAXUS Sp. z o.o.

Ul. 3-go Maja 64/66 93-408 Łódź

 

57,00 pkt

 

40,00 pkt

 

97,00 pkt

 

 

4.

Konsorcjum firm:

DPG SECURITY PARTNER Sp. z o.o.

Ul. Jesionowa 9A 40-159 Katowice

DGP Provider Sp. z o.o.

Aleja Niepodległości 775/2 81-805 Sopot

7 MG Sp. z o.o.

Ul. Najświętszej Marii Panny 14 59-220 Legnica

 

 

 

51,60 pkt

 

 

 

40,00 pkt

 

 

 

91,60 pkt

 

5.

 

Agencja “SECURA-SECURITY” W.Bartkowiak, W. Święcichowski Sp. Jawna

Ul. Wrzesińska 58 62-200 Gniezno

 

53,40 pkt

 

40,00 pkt

 

93,40 pkt

 

5.    Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 2

                                        INNOVATIVE SECURITY SERVICES Sp. z o.o.

                                        Ul. Warszawska 43 61-028 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                                                                                                Gniezno, dnia 21.12.2018r.

 

 DAT 372.6.11.2018

                                                                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DAT. 372.6.2018  w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę Żywienia Pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie.

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 655470-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.

     ZAWIADOMIENIE DO POBRANIA  POBIERANIE

 

 

 

Gniezno, dnia 20.12.2018r.

DAT. 372.5.4.2018

 

                                                                                                                            

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2018r. pod nr 655048-N-2018

3. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa prania wraz z odbiorem i dostawą prania.

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 4

 

Nr

Oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto/  ilość pkt

Termin

Gwarancji

Razem

Ilość pkt

 

1.

 

Konsorcjum

CitoNet – Bydgoszcz S.A

Ul. Wyścigowa 7 85-470 Bydgoszcz

Toruńskie Zakłady Materiałów

Opatrunkowych Spółka Akcyjna

Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń

 

33,60 pkt

 

13,20 pkt

 

46,80 pkt

2.

 

Pralnia Szop Pracz Damian Góralski

Ul. Bukowiec 6A 62-100 Wągrowiec

 

41,40 pkt

 

5,60 pkt

 

47,00 pkt

 

 

3.

 

HTS AMA Sp. z o.o.

Ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

 

30,00 pkt

 

5,60 pkt

 

35,60 pkt

4.

 

ZGO-NOVA Sp. z o.o.

Ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 4

                                                                              ZGO-NOVA Sp. z o.o.

                                                                Ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin

 

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

DAT 373/II.5.2018  

                                                                                    Gniezno, dnia14.12.2018

ZAPYTANIE   OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro netto, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Zamówienie wyłączone z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.

 

  1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

Ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa portierni przez 24h/dobę z jednoosobową obsadą na jednej zmianie przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.

 Ilość godzin wykonywania zamówienia w okresie roku wynosi 8760.

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

a)      zabezpieczenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją

b)      zamykanie bram wjazdowych na teren Zakładu w porze nocnej

c)      otwieranie i zamykanie zapory wjazdowej

d)      zamykanie po godzinie 1500 i otwieranie o godzinie 700 drzwi wejściowych do segmentu administracji

e)      Wykonawca otrzyma klucze do budynku części administracyjnej które będą przechowywane przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający ich kradzież, czy tez użycie ich przez osoby nieupoważnione

W przypadku zgubienia lub innej zawinionej utraty jakichkolwiek kluczy przez  Wykonawcę jest on zobowiązany niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, odpowiada za wszelkie szkody Zamawiającego z tym związane, w tym zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wymiany zamków na nowe albo dorobienia utraconych kluczy.

f)       sprawdzanie zabezpieczenia drzwi i okien oraz wyłączanie oświetlenia w segmencie administracji

g)      obsługa centrali sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724”:

                       - sprawdzanie wiarygodności wywołanego alarmu

                       - wyłączanie fałszywego alarmu

                       - powiadamianie stanowiska monitorowania o fałszywych alarmach

h)      powiadamianie Policji i Straży Pożarnej w przypadkach nagłych zdarzeń  (pożar, włamanie itp.)

i)        powiadamianie Dyrektora w przypadkach nagłych zdarzeń (pożar, włamanie itp.)

h)      prowadzenie  rejestru osób wchodzących na teren Zakładu po godzinie 1500

i)        przestrzeganie przepisów b.h.p. i p-poż. oraz regulaminów obowiązujących w Zakładzie

j)        prowadzenie księgi z przebiegu pracy na każdej zmianie.

k)      obchody pracowników ochrony wykonywane będą dwa razy w ciągu doby wokół terenu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w godzinach o 5:30 i 22:30.

l)        informowanie na bieżąco Wykonawcę  o przypadkach zagrożenia i dewastacji mienia  oraz włamania i kradzieży na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Zakaz wpuszczania pojazdów na teren Zakładu za wyjątkiem samochodów:

            a)  Dyrektora

            b)  Głównego Księgowego

            c)  posiadających zezwolenie Dyrektora na wjazd na teren Zakładu

            d)  pojazdów uprzywilejowanych

            e)  służbowych i wykonujących zaopatrzenie na rzecz Zakładu

              f)  pracowników II i III zmiany  (godz. 1400 i 2200);

Pracownicy będą  przeszkoleni przez Wykonawcę w zakresie obsługi  centrali automatycznej sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724” oraz urządzenia do retransmisji sygnałów pożarowych.

Portiernia stanowi pomieszczenie Zamawiającego odpowiednio wyposażone. W pomieszczeniu tym siedzibę będą mieli pracownicy Wykonawcy na czas wykonywania zadań.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w należytym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczenia Portierni we własnym zakresie przez okres trwania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich usunięcia.

W terminie 14 dni przed upływem obowiązywania umowy Wykonawca oraz Zamawiający dokonają komisyjnego przeglądu stanu pomieszczenia portierni oraz spisu z natury wyposażenia znajdującego się w tym pomieszczeniu.

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

                                               od dnia 31.12.2018r od godz. 18.00

                                              do dnia 31.12.2019r.do godz. 18.00

    4.   Miejsce i termin składania ofert:

 Oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego lub przesłać na adres:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ

Ul. Elizy Orzeszkowej 27    62 – 200 Gniezno

W terminie do dnia 21.12.2018 do godz. 09.00

 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

   Załączniki do Zapytania ofertowego:

      Zapytanie ofertowe        POBIERANIE

      Załączniki do zapytania ofertowego  POBIERANIE

 

Gniezno, dnia 12.12.2018r.

DAT 372.5.1.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 12 Grudnia 2018r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania , Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 303.945,92 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. od 31.12.2019r.

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Termin realizacji

reklamacji

1.

Konsorcjum

CitoNet – Bydgoszcz S.A

Ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna

Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń

 

 

 

 

425.736,09 zł

 

 

 

 

3 dni

2.

 

Pralnia Szop Pracz Damian Góralski

Ul. Bukowiec 6A 62-100 Wągrowiec

 

 

 

347.366,76 zł

 

 

7 dni

3.

 

HTS AMA Sp. z o.o.

Ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

 

477.928,31 zł

 

7 dni

4.

 

ZGO – NOVA Sp. z o.o.

Ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin

 

241.462,26 zł

 

1 dzień

 

 

Gniezno, dnia 10.12.2018r.

DAT 372.6.1.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 10 Grudnia 2018r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie , Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 945.133,82 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. od 31.12.2019r.

Warunek płatności:  14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Odległość

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

 

 

 

961.177,86 zł

 

 

 

 

42 km

2.

 

Meridian ’s Sp. z o.o.

Ul. Litewska 22 60-605 Poznań

 

 

 

910.912,25 zł

 

 

45 km

3.

 

PPHU PAWMIX Paweł Nowak

Ul. Żerniki 62-200 Gniezno

 

1 188.710,10 zł

 

2,6 km

 

Gniezno, dnia 06.12.2018r.

DAT 372.4.3.2018

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

            Zamawiający – Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie – działając z art. 92 ust 1 pkt 7) oraz art. 92 ust 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej jako „ustawa Pzp” informuje o unieważnieni postępowania, którego przedmiotem jest obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru w okresie 31.12.2018 od godz. 18.00 do 31.12.2019 do godz. 18.00

Uzasadnienie faktyczne:

                W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty Wykonawców działających pod firmą:

1. Agencja Ochrony Osób i Mienia „LION” 63-100 Śrem ul. Brzechwy 43.

Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ww. Wykonawcy wyniosła 237.045,50 zł.

2. Konsorcjum

 Spółdzielnia „Dozór” 62-200 Gniezno ul. Żwirki i Wigury 19a,

 Biuro Ochrony A-Z 62-002 Suchy Las ul. Bogusławskiego 26/4

Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ww. Wykonawcy wyniosła 160.436,77 zł.

Jednocześnie kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia to 144.490,07 zł.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowania zostaję unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie.

                                                                                           DYREKTOR     

 Barbara Skulska - Salita

Gniezno, dnia 05.12.2018r.

DAT 372.4.2.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 05 Grudnia 2018r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na: Obsługę portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ wraz z obsługą wewnętrznej centrali sygnalizacji pożaru, Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 144.490,07 brutto.

Termin realizacji zamówienia:  31.12.2018r. od godz 18.00

                                               31.12.2019r. do godz. 18.00

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia        Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

Doświadczenie Zawodowe –

Ilość wykonanych usług

1.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „LION”

Ul. Brzechwy 63-100 Śrem

 

237.045,60 zł

 

5 usług

2.

Konsorcjum

Spółdzielnia „Dozór”

Ul. Żwirki i Wigury 19a 62-200 Gniezno

Biuro Ochrony A-Z

Ul. Bogusławskiego 26/4 62-002 Suchy Las

 

 

160.436,70 zł

 

 

5 usług

 

DAT 372.6.2018

 

Ogłoszenie

o zamówienie publiczne

Usługę żywienia pacjentów

Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Nr. Ogłoszenia w  Biuletynu Zamówień Publicznych

 655470-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

 Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

    Ogłoszenie nr 655470-N-2018                             POBIERANIE

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                    POBIERANIE

   Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  POBIERANIE

 

DAT 372.5.2018

 

Ogłoszenie

o zamówienie publiczne

Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania

Nr. Ogłoszenia w  Biuletynu Zamówień Publicznych

655048-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

 Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

    Ogłoszenie nr 655048-N-2018                             POBIERANIE

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                    POBIERANIE

   Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  POBIERANIE

   Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ   POBIERANIE

    Odpowiedzi na pytania do SIWZ: 

                                                                 POBIERANIE    

 

DAT 372.4.2018

 

Ogłoszenie

o zamówienie publiczne

Obsługę Portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

Nr. Ogłoszenia w  Biuletynu Zamówień Publicznych

653450-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

 Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

    Ogłoszenie nr 653450-N-2018                             POBIERANIE

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                    POBIERANIE

   Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  POBIERANIE

  

      Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ   POBIERANIE

 

 

 

 

Gniezno, dnia 21.11.2018r.

DAT. 372.1.1.5.2018

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu                           09.11.2018r. pod nr 646603-N-2018

3. Przedmiot zamówienia: Dostosowanie infrastruktury informatycznej i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, w zakresie:

a)          Wdrożenie oprogramowania użytkowego i e-usług,

b)          Wdrożenia i integracji systemów,

c)           Wymagań dotyczących infrastruktury informatycznej w kontekście planowanych do wdrożenia e-usług.

d)          Prace modernizacyjno – instalacyjne sieci LAN/WIFi

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 1

 

Nr

Oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto/  ilość pkt

Termin

Gwarancji

Razem

Ilość pkt

 

1.

 

KONSULTANT IT SP. Z O.O.

Ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań

 

60,00 pkt

 

00,00 pkt

 

60,00 pkt

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

Gniezno, dnia 16.11.2018r.

DAT 372.2.4.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający:

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Elizy Orzeszkowej 26 62-200 Gniezno

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę Żywienia Pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 1

liczba odrzuconych ofert: 0

liczba wykluczonych Wykonawców: 0

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986.), przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione,

ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu przez:

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14  61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin opiewa na kwotę osobodnia 15.10 brutto

Daje nam z wyliczenie 190 pacjentów x 15,10 zł brutto x okres trwania umowy 1.461 dni =  4.191.609,00 zł brutto.

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.792.395,59 zł brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Gniezno, dnia 15.11.2018r.

DAT 372.2.2.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 15 Listopada 2018r. do godziny 08:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę Żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie,

Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 3.792.395,59 brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2022

Warunek płatności 15 dni od daty otrzymania faktury.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cenna osobodnia

netto/brutto

Kryterium – Odległość

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

I

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import, „ MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

13,98 PLN netto

15,10 PLN brutto

 

42 km

 

 

Gniezno, dnia 13.11.2018r.

DAT. 372.3.7.2018

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2018r. pod nr 639710-N-2018

3. Przedmiot zamówienia: dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

4. Dane o ofertach:     - liczba złożonych ofert: 1

 

Nr

Oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto/  ilość pkt

Termin realizacji reklamacji

Razem

Ilość pkt

 

1.

 

Farmacol – Logistyka Sp. z o.o.

40-431 Katowice ul. Szopienicka 77

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Gniezno, 09.11.2018r.

DAT 372.1.1.2018

 

Ogłoszenie

o zamówienie publiczne

    Dostawanie infrastruktury informatycznej i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych

a) Wdrożenie opragramowania użytkowego i e-usług

b) Wdrożenia i integracji systemów

c) Wymagań dotyczących infrastruktury informatycznej w kontekście planownych do wdrożenia e-usług

d) Prace modernizacyjno - instalacyjne sieci LAN/WIFi

Nr. Ogłoszenia w  Biuletynu Zamówień Publicznych

646603-N-2018 z dnia 2018-11-09r.

 Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia          POBIERANIE

   Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  POBIERANIE

    Odpowiedzi na pytania do SIWZ i załączników:

                1. Pytanie z dnia 13.11.2018r   Pobierz  

 

 

 

 

 

 

   ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   


Aktualizacja 2019-01-24 10:55  Strona ZOL Gniezno