Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP  

 

DAT.372.1.2018

Gniezno dnia 23.07.2018r.

OGŁOSZENIE
zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

 

 

I. Zamawiający:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62-200  Gniezno, ul. Orzeszkowej 27                            

NIP  784-19-00-987    REGON    639815

Strona internetowa: www.zolgniezno.com.pl

 

II. Podstawa prawna przeprowadzenia dialogu technicznego art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

III. Opis przyszłego zamówienia, którego dotyczy dialog techniczny:

Dostosowanie infrastruktury informatycznej i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, w zakresie:

a)      Wdrożenie oprogramowania użytkowego i e-usług,

b)      Wdrożenia i integracji systemów,

c)      Wymagań dotyczących infrastruktury informatycznej w kontekście planowanych do wdrożenia e-usług,

IV.  Cel prowadzenia dialogu technicznego:

Celem dialogu jest zapoznanie się Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej inwestycji.

Celem prowadzenia dialogu technicznego jest konsultacja z przedstawicielami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników dialogu technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W wyniku przeprowadzenia dialogu technicznego określenia przedmiotu planowanego zamówienia nastąpić ma w sposób wyczerpujący i umożliwiający Zamawiającemu nabycie jak najbardziej nowoczesnych lub innowacyjnych i optymalnych z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego usług.

 

V. Przedmiot dialogu technicznego:

Zakres tematyczny dialogu technicznego obejmuje zagadnienia związane z dostosowaniem infrastruktury informatycznych i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych  oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. E-usługi medyczne (tj. przetwarzanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zleceń medycznych, rejestr pacjenta oraz rozwiązań z obszaru Business Intelligence) budowane będą w oparciu o oprogramowanie HIS – służące do wsparcia procesów biznesowych w podmiotach leczniczych niezależnie od rodzaju działalności leczniczej oraz ERP rozumiany jako system klasy ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Przedmiotem dialogu technicznego będzie również pozyskanie informacji m.in.:

- spełnienie wymogu współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi,

- zakup sprzętu informatycznego,

- rozwiązań informatyczno-sprzętowych, szacowanej wartości proponowanego rozwiązania wraz z wdrożeniem, szkoleniem oraz gwarancją, warunki i czas wdrożenia, sposób realizacji zamówienia zgodnie ze specyfiką Zamawiającego,

- jakości, w tym parametrów technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych oferowanego rozwiązania.

VI.  Zasady prowadzenia dialogu technicznego:

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie na podstawie art. 31 lit. a – d ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 ze zm.)
 2. Zamawiający deklaruje prowadzenie dialogu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań oraz zapewniający uczciwe i niedyskryminacyjne traktowanie zaproszonych uczestników dialogu.
 3. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu technicznym, w terminie określonym przez Zamawiającego. O proponowanym terminie spotkania, każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie pisemnej za pomocą faksu lub elektronicznie, na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.
 4. Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego.
 5. Koszty związane z uczestnictwem w dialogu technicznym ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w dialogu technicznym nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego dialogu technicznego nie zostanie wszczęte postępowanie ani udzielone jakiekolwiek zamówienie. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim w formie pisemnej i ustnej. Do dokumentów przedstawionych w języku obcym powinno być załączone tłumaczenie na język polski.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 8. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty.
 9. Zamawiający może w każdej chwili  zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu
 10. Treść prowadzonego dialogu nie podlega ujawnieniu w zakresie w jakim uczestnicy skutecznie zastrzegą przekazywane zamawiającemu informacje, jako tajemnicę przedsiębiorstwa Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia
 11. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienia publiczne.

  VII. Wykorzystanie informacji i praw autorskich

  1. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i postanowień umowy.
  2. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu, na wykorzystanie utworu w całości lub części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich
  3. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych podmiot przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody na wykorzystanie takiego utworu (w całości lub części) do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienie i warunków umowy, w tym praw zależnych do utworu rozporządzania i korzystania z opracowań utworu.
  4. Uczestnik dialogu technicznego przenosi na Zamawiającego prawo majątkowe do utworów stanowiących przedmiot praw autorskich przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby Zamawiającego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
  5. Uczestnik dialogu z dniem przekazania Zamawiającemu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tych utworów.
  6. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów przekazanych przez Uczestników w toku dialogu przechodzą na Zamawiającego bez wynagrodzenia.
  7. Uczestnik udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonania w zakresie przekazywanych w trakcie dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich.
  1. Uczestnik dialogu technicznego zapewnia że wykorzystywanie przez Zamawiającego utworów przekazanych w toku dialogu nie będzie naruszało praw osób trzecich.

   

  VIII. Miejsce i termin składania wniosków o zakwalifikowanie do dialogu technicznego

  Ogłoszeniodawca przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:

  1.      Elektronicznej na adres zolad@zolgniezno.com.pl

  2.      Faksem, na nr. tel.: 61 426 – 24 – 58

  3.      Pocztą na adres: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  62-200  Gniezno, ul. Orzeszkowej 27

   

  Wnioski przyjmowane są przez zamawiającego do dnia 31 Lipca 2018 roku.

  W przypadku składania wniosku drogą pocztową lub przesyłka kurierską za termin jego złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez zamawiającego.

  Zapraszamy do dialogu wszystkich, którzy złożą wniosek.

   

  IX. Inne informacje.

  1.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1)             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOLSPZOZ)  ul. Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno ;

          Inspektorem ochrony danych w (ZOLSPZOZ)   jest Michał Zajdowicz,kontakt: adres e-mail m.zajdowicz@pharos.pl; telefon 505-156-508

  2)             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

  3)             odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  4)             Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

  5) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

  6)    będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  7)            posiada Pani/Pan:

  a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;

  b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

  d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  8)        nie przysługuje Pani/Panu:

  a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa                   w art. 20 RODO;

  c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Załączniki do Ogłoszenia:

  Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu.

                                                                         Dyrektor

                                                                       Barbara Skulska-Salita

Do pobrania:

Treść ogłoszenia Zaproszenia do dialogu technicznego 

POBIERANIE

Regulamin przeprowadzenie dialogu technicznego

POBIERANIE

Wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego

POBIERANIE

 

 

   ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2018-07-23 10:34  Strona ZOL Gniezno