Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP   
 

Ogłoszenia - Archiwum
   

 

DAT. 373/II.1.2016                                                         Gniezno, dnia 20.01.2016r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości

kwoty 30.000 euro.

Zamówienie wyłączone z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.

 

1.      Zamawiający:       Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ   62-200 Gniezno,

                              ul. E. Orzeszkowej 27

2.      Przedmiotem zamówienia jest :

a)      Zadanie Nr 1: Remont W.C. pacjentów – odcinek III

b)      Zadanie Nr 2: Remont pomieszczenia higieniczno – sanitarnego personelu – odcinek III

c)      Zadanie Nr 3: Remont pomieszczenia higieniczno – sanitarnego personelu – odcinek II

3.      Wymagania Zamawiającego:

a)      Zamawiający wymaga, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Brak dokonania wizji przez Wykonawcę wyklucza go z udziału w postępowaniu.  

b)      zastosowanie armatury sanitarnej firmy KOŁO (Zamawiający posiada w całym obiekcie armaturę w/w firmy):

-  jeden ustęp stropowy biały ze spłuczką typu „kompakt” dla niepełnosprawnych

   (minimalna wysokość 48 cm lub 50 cm),

-  pozostałe ustępy stropowe białe ze spłuczkami typu „kompakt”– REKORD

- umywalki porcelanowe STYLE 50 cm z syfonami i półpostumentami

  porcelanowymi;

- pisuary porcelanowe białe – NOVA PRO FELIX

c)      posadzki :

- płytki podłogowe o wymiarach minimum 40cmx40 cm – antypoślizgowe

   najwyższej klasy, w pierwszym gatunku;

- cokoły przyścienne oryginalne w pierwszym gatunku;

 Kolorystykę płytek oraz cokołów wskazuje Zamawiający.

d)      ściany wyłożone wykładziną  termozgrzewalną NOVOFLOR gr. 2 mm. Kolory wykładzin wybiera Zamawiający. Spawanie wykładzin w narożnikach ścian. Zamawiający nie dopuszcza łączenia wykładzin na środku ścian. Lakierowanie wykładzin wyłącznie produktami przeznaczonymi do tego typu wykładzin

(1x podkład + 1x lakier).

e)      Wykonawca zobowiązany jest zamontować armaturę sanitarną, płytki, cokoły oraz wykładziny wskazane przez Zamawiającego;

f)       Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje roboty oraz zamontowane urządzenia;

g)      Wykonawca zobowiązany jest do usuwania gruzu na bieżąco do kontenera;

4.      Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed rozpoczęciem robót, zostaną ujęte w protokole robót dodatkowych i wycenione wg stawek kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

5.      Wykonywanie robót odbywać się będzie podczas normalnej działalności Zakładu;

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godzinach od 800 do 1700).

6.      Kolejność realizacji zadań przedmiotu zamówienia – patrz pkt 2a)b)c).

Wykonawca może przystąpić do realizacji kolejnego zadania dopiero po oddaniu do użytku zakończonego zadania.

7.      Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenia robót podwykonawcom.

8.      Wykonawca przedmiot zamówienia wykona własnymi pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę.

9.      Pracownicy muszą posiadać kwalifikacje budowlane (murarz, tynkarz, instalator itp.) niezbędne do wykonania zamówienia.

10.  Wykonawca musi posiadać doświadczenie w układaniu wykładzin termozgrzewalnych.

11.  Zamawiający nie zabezpiecza Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów budowlanych, sprzętu oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników;

12.  Termin realizacji zamówienia:

a)       Zadanie Nr 1                       - 15 dni roboczych

b)       Zadanie Nr 2                       - 12 dni roboczych

c)       Zadanie Nr 3                       - 12 dni roboczych

13.   Przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

- cena brutto          - 65%

- termin gwarancji     - 5%

- doświadczenie w wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych  w      czynnych oddziałach podmiotów leczniczych               - 15%

- doświadczenie w układaniu wykładzin termozgrzewalnych    - 15%

  14.  Dokumenty, jakie Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza:

a) kserokopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;

b) polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

   15.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie  pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w  sposób czytelny. Oferta winna być podpisana przez osobę prawnie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.  Oferta nieczytelna będzie przez Zamawiającego odrzucona.

   16. Do oferty należy załączyć:

a) kserokopię umów o pracę;

b) oświadczenie o kwalifikacjach pracowników wykonujących

     zamówienie;

c) wykaz prac dotyczących układania wykładzin termozgrzewalnych z podaniem ilości ułożonych metrów kwadratowych;

d) wykaz robót budowlano – instalacyjnych w obiektach ochrony zdrowia.

   17.  Miejsce i termin składania ofert: Oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego lub przesłać na adres:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ Ul. Elizy Orzeszkowej 27       62 – 200 Gnieznow terminie do dnia 29 stycznia 2016r. do godz. 1200   (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

   18.   Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Grzegorz Pluta - tel. 61/426-24-55 w. 216 w godzinach od 1000. do godz1400 od poniedziałku do piątku.

19.   Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie  zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

20.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zolgniezno.com.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

21.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania ogłoszenia oraz warunków postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Przedmiar robót  –  3 szt         Pobierz
  2. Kosztorys „ślepy” – 3 szt       Pobierz
  3. Wzór oferty                             Pobierz
  4. Wzór umowy                           Pobierz

      

          ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   


Aktualizacja 2016-02-01 15:09  Strona ZOL Gniezno