Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP   
 

Ogłoszenia - Archiwum
   

DAT. 372.4.7.2014                                                         Gniezno, dnia 13.11.2014r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

           Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.907 ze zm.), w imieniu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie wybrana została oferta:

Konsorcjum

PGF URTICA Sp. z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120

54 – 613  Wrocław

i

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Ul. Zbąszyńska 3

91 – 342  Łódź

cena wybranej oferty: cena netto: 278.095,19 PLN, brutto: 300.385,38 PLN        

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wszystkie warunki przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (cena 100%)

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty.

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

 

Razem

 

1.

 

„INTRA” Sp. z o.o.

Ul. Odrowąża 11

03 – 310  Warszawa

 

 

oferta odrzucona

 

 

 

2.

Konsorcjum

PGF URTICA Sp. z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120

54 – 613  Wrocław

I

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Ul. Zbąszyńska 3

91 – 342  Łódź

 

 

 

100,00

 

 

100,00

                                         

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Odrzucono jedną ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 ze zm.) informuję, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:29  Strona ZOL Gniezno