Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP   
 

Ogłoszenia - Archiwum
   

DAT. 372.1.5.2013                                                       Gniezno, dnia 07.11.2013r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamówienie publiczne:  przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo 

                                       – Leczniczego w Gnieźnie

Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

                          Ul. E. Orzeszkowej 27

                          62 – 200  Gniezno

 Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę leków wybrano ofertę:

 

                        Konsorcjum

                        PGF URTICA  Sp. z o.o.

                        Ul. Krzemieniecka 120

                        54-613  Wrocław

                        i

                        Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

                        Ul. Zbąszyńska 3

                        91-342  Łódź

 

 Cena oferty brutto:    290.742,67 PLN    

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i 67/100)

Punktacja przyznana ofercie:

- cena:      100%

- łącznie:  100 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – cena 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.11.2013r. do godz. 830  wpłynęły dwie oferty:

  1. „NEUCA” S.A.  – 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58

            Cena oferty brutto: 317.118,26 PLN (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy sto

                                                                            osiemnaście złotych i 26/100)

            Punktacja przyznana ofercie:   - kryterium - cena :   100%

                                                             - punktacja łączna:      91,68 pkt

  1. Konsorcjum „PGF URTICA Sp. z o.o. 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.  – 91-342  Łódź, ul. Zbąszyńska 3.

Cena oferty brutto: 290.742,67 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy

               siedemset czterdzieści dwa złote i 67/100)

            Punktacja przyznana ofercie:   - kryterium - cena :   100%

                                                             - punktacja łączna:     100pkt

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2013r. pod nr 429582-2013, na stronie internetowej Zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:45  Strona ZOL Gniezno